Het structurele exploitatiesaldo

Voor de structurele exploitatieruimte geldt een norm vanuit de provincie: structureel evenwicht voor het begrotingsjaar is een voorwaarde voor het toepassen van repressief toezicht. Dit betekent dat structurele lasten inclusief structurele toevoegingen aan bestemmingsreserves niet hoger mogen zijn dan de structurele baten inclusief structurele onttrekkingen aan bestemmingsreserves. Het saldo van structurele baten en lasten wordt nominaal weergegeven, en als percentage van de totale baten. In het onderdeel Baten en lasten is de uitsplitsing weer gegeven van de Incidentele baten en lasten. Met de voorliggende begroting wordt voldaan aan de norm.

De kolommen 2015 en 2016 betreffen de cijfers vanuit de jaarrekening 2016. In de kolom van 2017 zijn de cijfers opgenomen van de oorspronkelijke begroting 2017.

Saldo structurele baten en lasten
(bedragen x € 1 mln)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Totale structurele lasten excl mutaties reserves

3.042

2.963

3.072

2.510

2.527

2.526

2.548

Totale structurele baten excl mutaties reserves

3.148

3.173

3.098

2.590

2.580

2.583

2.585

Totale structurele stortingen in reserves

25

30

12

25

23

22

22

Totale structurele onttrekkingen uit reserves

25

5

4

6

7

12

13

Saldo structurele baten en lasten

106

185

18

61

37

47

28

Totale baten excl onttrekkingen reserves

3.294

3.366

3.380

3.225

3.167

3.152

3.150

Saldo structurele baten en lasten

3,20%

5,50%

0,50%

1,90%

1,20%

1,50%

0,90%