Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is gedefinieerd als het totaal van de algemene reserve, de financieringsreserve en de kredietrisicoreserve. Met ingang van 2018 is de financieringsreserve opgeheven en zijn de middelen toegevoegd aan de algemene reserve. In het Coalitieakkoord is afgesproken dat het weerstandsvermogen aan het einde van de collegeperiode minimaal € 160 mln bedraagt. Met de voorliggende begroting wordt aan deze norm voldaan.

Weerstandsvermogen (bedragen x € 1 mln, balansstanden ultimo jaar)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Algemene reserve

136

148

76

100

96

94

91

Begroot resultaat

0

0

0

0

0

0

0

Algemene reserve inclusief resultaat

136

148

76

100

96

94

91

Financieringsreserve

67

79

82

0

0

0

0

Kredietrisicoreserve

58

64

68

69

69

69

69

Weerstandsvermogen

260

290

225

169

165

163

160

Norm gemeente Rotterdam o.g.v. Coalitieakkoord 2014-2018: minimaal € 160 mln eind 2018