Solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan: het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Onder het eigen vermogen verstaan we de algemene reserve en de overige bestemmingsreserves, en het resultaat uit het overzicht baten en lasten.

Door onttrekkingen aan de bestemmingsreserves daalt het eigen vermogen, wat leidt tot een dalend verloop van de solvabiliteitsratio. Conform de signaleringswaarde opgesteld door de Provincie Zuid-Holland valt de waarde van de solvabilteitsratio vanaf 2019 in de categorie meest risicovol.

Solvabiliteitsratio (in %, bedragen x € 1 mln, balansstanden ultimo jaar)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Eigen vermogen

1.208

1.208

1.017

842

775

740

721

Balanstotaal

4.253

4.252

3.960

3.978

4.092

4.144

4.124

Solvabiliteitsratio

28,4%

28,4%

25,7%

21,2%

18,9%

17,9%

17,5%

Signaleringswaarde opgesteld door Provincie Zuid-Holland: > 50% is minst risicovol, 20 - 50% is neutraal, < 20% is meest risicovol