Belastingcapaciteit

De belastingcapaciteit geeft weer hoe de lokale lastendruk in de gemeente Rotterdam zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde. De belastingcapaciteit wordt berekend door de totale woonlasten voor een meerpersoonshuishouden van de gemeente in enig jaar te vergelijken met het landelijk gemiddelde in het voorafgaande jaar en uit te drukken in een percentage. Conform de signaleringswaarde opgesteld door de Provincie Zuid-Holland valt de waarde van de belastingcapaciteit in alle jaren in de categorie neutraal. De stijging van het kengetal in 2017 wordt veroorzaakt door de noemer van het kengetal, namelijk de landelijk gemiddelde woonlasten in 2016. Deze dalen flink en herstellen zich weer in 2018.

2015

2016

2017

2018

A OZB-eigenaar woning

191

191

191

187

B Afvalstoffenheffing

360

347

333

328

C Rioolheffing

179

184

190

198

D Eventuele heffingskorting

0

0

0

0

E Totale woonlasten (A+B+C+D)

729

722

714

714

F Landelijk gemiddelde woonlasten (t-1)

704

716

679

723

G Woonlasten t.o.v. landelijk gemiddelde voorafgaand jaar (E/F) x 100%

1,04

1,01

1,05

0,99

Op grond van de voorgestelde tarieven 2018 zullen de aldus berekende woonlasten in Rotterdam in 2018 dalen van 1,05 naar 0,99. Enerzijds blijven de gemeentelijke woonlasten voor een meerpersoonshuishouden in 2018 ten opzichte van 2017 gelijk. Tegenover het stijgende tarief rioolheffing staat namelijk een daling van zowel de gemiddelde OZB-aanslag eigenaar/bewoner als het tarief afvalstoffenheffing. Per saldo blijven deze woonlasten daarmee gelijk aan 2017. Anderzijds zijn de landelijk gemiddelde woonlasten waarmee gerekend moet worden toegenomen. De totale woonlasten voor een meerpersoonshuishouden zullen daarmee in 2018 in absolute zin niet dalen, maar in relatieve zin wel.