Netto schuldquote

De netto schuld quote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Conform de signaleringswaarde opgesteld door de Provincie Zuid-Holland valt de waarde van de netto schuldquote in alle jaren in de categorie minst risicovol. Echter, op basis van de ontwikkeling van dit kengetal vanaf 2015, zien we een stijgende lijn naar bijna 90% in 2021.

Netto schuldquote (in %, bedragen x € 1 mln, balansstanden ultimo jaar)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Vaste schulden

2.069

2.069

2.078

2.273

2.453

2.542

2.541

Netto vlottende schuld

546

520

415

415

415

415

415

Overlopende passiva

332

350

350

350

350

350

350

Financiële activa excl. verstrekte leningen en kapitaalverstrekking

-3

-2

-2

-1

0

0

0

Uitzettingen < 1 jaar

-328

-316

-316

-316

-316

-316

-316

Liquide middelen

-3

-2

0

0

0

0

0

Overlopende activa

-188

-211

-211

-211

-211

-211

-211

Saldo

2.425

2.408

2.314

2.509

2.691

2.779

2.778

Totale baten (exclusief mutatie reserves)

3.294

3.366

3.363

3.225

3.167

3.152

3.150

Netto schuldquote (saldo / totale baten)

73,6%

71,5%

68,8%

77,8%

84,9%

88,2%

88,2%

Signaleringswaarde opgesteld door Provincie Zuid-Holland: < 90% is minst risicovol, 90 - 130% is neutraal, > 130% is meest risicovol