Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen

Om inzicht te verkrijgen in hoeverre sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel in- als exclusief doorgeleende gelden weergegeven. Op die manier wordt duidelijk in beeld gebracht wat het aandeel van de verstrekte leningen is en wat dit betekent voor de schuldenlast. De wijze waarop de nettoschuldquote gecorrigeerd voor de doorgeleende gelden wordt berekend, is gelijk aan de nettoschuldquote, met dien verstande dat bij de financiële activa ook alle verstrekte leningen worden opgenomen. Een aanzienlijk deel van de opgenomen gelden is doorgeleend aan woningcorporaties en deelnemingen. Dit bedrag neemt de komende jaren wel gestaag af. Conform de signaleringswaarde opgesteld door de Provincie Zuid-Holland valt de waarde van de netto schuldquote gecorrigeerd voor leningen in alle jaren in de categorie minst risicovol. We zien echter ook bij dit kengetal een meerjarige stijgende lijn.

Netto schuldquote gecorrigeerd voor leningen (in %, bedragen x € 1 mln, balansstanden ultimo jaar)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Vaste schulden

2.069

2.069

2.078

2.273

2.453

2.542

2.541

Netto vlottende schuld

546

520

415

415

415

415

415

Overlopende passiva

332

350

350

350

350

350

350

Financiële activa incl. verstrekte leningen en excl. Kapitaalverstrekking

-964

-941

-444

-273

-251

-229

-207

Uitzettingen < 1 jaar

-328

-316

-316

-316

-316

-316

-316

Liquide middelen

-3

-2

0

0

0

0

0

Overlopende activa

-188

-211

-211

-211

-211

-211

-211

Saldo

1.464

1.469

1.871

2.237

2.440

2.550

2.571

Totale baten (exclusief mutatie reserves)

3.294

3.366

3.363

3.225

3.167

3.152

3.150

Netto schuldquote gecorrigeerd voor leningen (saldo / totale baten)

44,4%

43,6%

55,6%

69,4%

77,0%

80,9%

81,6%

Signaleringswaarde opgesteld door Provincie Zuid-Holland: < 90% is minst risicovol, 90 - 130% is neutraal, > 130% is meest risicovol