Renterisiconorm

De renterisiconorm heeft als doel om toekomstige renterisico’s op de kortlopende schuld te beperken. De renterisico’s worden berekend als de som van de aflossingen en de renteherzieningen op de bestaande langlopende schuld. Er geldt een wettelijke norm. Het totale jaarlijkse renterisicobedrag mag niet groter zijn dan 20% van het begrotingstotaal. De renterisiconorm dwingt daarmee tot spreiding van de aflossingen en renteherzieningen. Met de voorliggende begroting wordt aan de renterisiconorm ruim voldaan.

Renterisiconorm (bedragen x € 1 mln)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Grondslag voor norm: omvang oorspronkelijke begroting

3.624

3.492

3.620

3.487

3.487

3.487

3.487

Renterisiconorm o.g.v. wet Fido: 20% van grondslag

725

698

724

697

697

697

697

Renteherzieningen

50

50

58

53

12

8

11

Aflossingen

292

290

280

219

388

309

291

Risicobedrag

342

340

338

272

400

317

302

In % begroting

9%

10%

9%

8%

11%

9%

9%

Ruimte (+)

382

358

386

425

297

380

396