Kapitaallastenratio

De kapitaallastenratio bestaat uit het totaal van rente- en afschrijvingslasten (met betrekking tot schulden en investeringen) als percentage van het begrotingstotaal. Niet alleen het aangaan van schuld leidt tot lasten die de flexibiliteit van de begroting negatief beïnvloeden, hetzelfde geldt voor investeringen. Investeringen leiden tot kapitaallasten, die gedurende afschrijvingstermijn van de investering als last op de begroting drukken, waardoor de flexibiliteit van de begroting afneemt. De afschrijvingstermijn kan variëren van vijf tot veertig jaar. Er geldt geen wettelijke of andere norm voor deze ratio. Er is op dit moment geen zinvolle signaleringswaarde voor dit kengetal te bepalen op basis van literatuur of de praktijk van andere gemeenten. Voor de beoordeling moet vooral naar de ontwikkeling in de tijd worden gekeken. Het verloop van deze ratio laat een stijging zien.

Op basis van de andere kengetallen zou verwacht kunnen worden dat de stijging van deze ratio sterker zou zijn dan de huidige ontwikkeling laat zien. De rentelasten zijn weliswaar met € 20 mln. gestegen maar, omdat de rentelasten maar een beperkt deel van de begroting uitmaakt, blijft de stijging van deze ratio ook beperkt.

Kapitaallastenratio

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rentelasten

60

56

52

53

61

64

72

Afschrijvingen

133

115

112

123

125

121

120

Saldo

193

171

164

176

185

185

192

Totale baten (exclusief mutatie reserves)

3.294

3.366

3.363

3.225

3.167

3.152

3.150

Kapitaallastenratio

5,9%

5,1%

4,9%

5,4%

5,9%

5,9%

6,1%