Kengetal grondexploitaties

Het kengetal grondexploitaties geeft weer hoe de boekwaarde van de grondexploitaties zich verhoudt tot de totale baten van de gemeente. Het betreft hier niet alleen de baten vanuit de grondexploitaties, maar alle baten die de gemeente realiseert. De boekwaarde van de grondexploitaties is negatief doordat de gemeente in het verleden verliezen heeft genomen op de grondexploitaties en door de voorziening die in plannen wordt getroffen voor de negatieve grondexploitaties. Het gevolg hiervan is dat het kengetal grondexploitaties negatief is. Een negatief kengetal betekent dat er geen boekwaarde is die moet worden terugverdiend door verkoop van grond en de gemeente volgens de actuele kaders geen risico loopt op de voorraden grond. Bij gelijkblijvende of verbeterende economisch omstandigheden zal dit beeld de komende jaren vergelijkbaar zijn. Conform de signaleringswaarde opgesteld door de Provincie Zuid-Holland valt de waarde van het kengetal grondexploitaties in de categorie minst risicovol.

Grondexploitaties (in %, bedragen x € 1 mln, balansstanden ultimo jaar)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Niet in exploitatie genomen bouwgronden

9

0

0

0

0

0

0

Bouwgronden in exploitatie

-157

-142

-152

-169

-175

-179

-184

Saldo

-148

-142

-152

-169

-175

-179

-184

Totale baten (exclusief mutatie reserves)

3.294

3.366

3.363

3.225

3.167

3.152

3.150

Ratio grondexploitaties

-4,5%

-4,2%

-4,5%

-5,2%

-5,5%

-5,7%

-5,8%

Signaleringswaarde opgesteld door Provincie Zuid-Holland: < 20% is minst risicovol, 20 - 35% is neutraal, > 35% is meest risicovol