Incidenteel/structureel

Incidentele baten en lasten

Begroting 2018

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

Programma

Totaal baten

3.224.841

3.167.352

3.151.957

3.149.821

Structureel

3.081.607

3.082.909

3.099.379

3.107.243

Incidenteel

143.234

84.443

52.578

42.578

Baten uit grondexploitaties

83.787

46.505

42.578

42.578

Ruimtelijke ontwikkeling

Hoekse Lijn

50.406

34.946

10.000

0

Verkeer en vervoer

Gemeentefonds

235

118

0

0

Algemene middelen

Diverse:

Dividend deelnemingen

6.004

0

0

0

Algemene middelen

Europese subsidie UIA Bridge

2.202

974

0

0

Onderwijs

Park de Twee Heuvels

600

0

0

0

Stedelijke inrichting

Renovatie museum Boijmans van Beuningen

0

1.900

0

0

Cultuur, sport en recreatie

Totaal lasten

3.400.624

3.233.725

3.187.333

3.168.511

Structureel

3.043.867

3.028.982

3.039.955

3.070.815

Incidenteel

356.757

204.743

147.378

97.696

Investeringen in maatschappelijk nut

167.224

85.903

69.059

36.357

Diverse programma's

Incidentele personeelslasten / tijdelijke inhuur

59.438

57.821

44.599

40.411

Diverse programma's

Hoekse Lijn

50.406

34.946

10.000

0

Verkeer en vervoer

Lasten uit grondexploitaties

48.857

22.046

20.867

20.798

Ruimtelijke ontwikkeling

Gemeentefonds

235

118

0

0

Algemene middelen

Toevoeging voorziening

130

130

130

130

Bestuur en dienstverlening

Diverse:

Zomerakkoord armoede

10.600

0

0

0

Maatschappelijke Ondersteuning

Zomerakkoord duurzaamheid

1.850

0

0

0

Stedelijke inrichting

Bijdrage Plan Oost

4.325

0

0

0

Beheer van de stad

Project UIA Bridge

2.202

974

0

0

Onderwijs

Doorgeschoven onderhoud MOP Vastgoed

2.067

0

0

0

Ruimtelijke ontwikkeling

Bijdrage Plan Oost

2.045

0

0

0

Openbare orde en veiligheid

Tegemoetkoming werkende minima

2.000

0

0

0

Werk en Inkomen

Bijdrage vanuit nota Schone Stad

975

0

0

0

Openbare orde en veiligheid

Tijdelijke uitbreiding juridische capaciteit

806

0

0

0

Overhead

Bijdrage Plan Oud-Crooswijk

701

1.828

2.223

0

Bestuur en dienstverlening

Nachtmetro

700

0

0

0

Verkeer en Vervoer

Bijdrage Plan Schiebroek-Zuid

513

477

0

0

Bestuur en dienstverlening

Ondermijning

500

500

500

0

Openbare orde en veiligheid

Plaswijckpark

500

0

0

0

Verkeer en Vervoer

Rechtsherstel Joodse slachtoffers

455

0

0

0

Bestuur en dienstverlening

Renovatie museum Boijmans van Beuningen

228

0

0

0

Cultuur, sport en recreatie

Onttrekking aan reserves

262.153

96.820

82.540

51.866

Structureel

5.889

6.852

11.670

12.493

Incidenteel

256.264

89.968

70.870

39.373

Toevoeging aan reserves

86.370

30.447

47.164

33.176

Structureel

24.650

22.930

22.242

21.947

Incidenteel

61.720

7.517

24.922

11.229

Saldo na reserveringen

0

0

0

0

Totale incidentele baten

891.297

676.894

639.785

604.310

Totale incidentele lasten

953.116

716.142

688.136

631.284

Structurele begrotingssaldo

18.979

37.849

48.852

26.974

Structurele begrotingssaldo in % van baten excl. onttrekkingen reserves

0,59%

1,19%

1,55%

0,86%

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de structurele lasten volledig gedekt worden door de structurele baten. Tegenover de incidentele lasten staan incidentele baten en onttrekkingen aan reserves.

Baten
Baten uit grondexploitaties

Hieronder verstaan we de incidentele grondopbrengsten, subsidies en winsten. Hiertegenover staan de incidentele lasten met betrekking tot de grondexploitaties.

Hoekse lijn

Het project Hoekse Lijn beoogt het koppelen van de spoorlijn naar Hoek van Holland aan het regionale metronet van Rotterdam. Tevens wordt een tracéverlenging tot aan het strand voorzien. Rotterdam ontvangt voor de uitvoering van dit project externe middelen (met name Metropoolregio). Hier tegenover staan incidentele lasten van gelijke omvang.

Gemeentefonds

Dit betreft een uitkering vanuit het Rijk in het kader van Basisregistratie Grootschalige Topografie. De last is eveneens opgenomen in het overzicht.

Diverse

Dit is de optelsom van verschillende incidentele baten, verspreid over verschillende programma's.

Lasten
Investeringen in maatschappelijk nut

Het betreft de lasten die gemaakt worden voor investeringen met maatschappelijk nut die gedekt worden door een onttrekking aan bestemmingsreserves.

Incidentele personeelslasten / tijdelijke inhuur

Dit bedrag bestaat uit twee onderdelen, namelijk alle lasten binnen verantwoordingscategorie Inhuur en alle lasten binnen product Van Werk Naar Werk.

De lasten binnen verantwoordingscategorie Inhuur zijn onderverdeeld naar verschillende programma’s:

Programma

2018

2019

2020

2021

Bestuur en dienstverlening

812

812

812

812

Openbare orde en veiligheid

5.391

5.693

5.693

5.693

Verkeer en Vervoer

6047

5184

4071

3999

Economische Zaken

11895

13790

5783

5414

Onderwijs

198

198

198

198

Cultuur, sport en recreatie

12440

10604

10604

10604

Volksgezondheid en zorg

2.374

2.374

2.374

2.374

Werk en inkomen

126

186

126

126

Maatschappelijke Ondersteuning

-28

-28

-28

251

Beheer van de stad

62

62

62

62

Stedelijke inrichting

307

307

307

307

Ruimtelijke ontwikkeling

2.284

1.833

1.833

1.833

Algemene middelen

2498

5127

1380

1380

Overhead

4.861

2.635

2.635

2.635

Totaal

49.267

48.777

35.850

35.688

Hoekse lijn

Zie omschrijving bij het onderdeel baten.

Lasten uit grondexploitaties

Zie omschrijving bij het onderdeel baten.

Gemeentefonds

Zie omschrijving bij het onderdeel baten.

Toevoeging voorziening

In beginsel worden toevoegingen aan voorzieningen beschouwd als een incidentele last en wordt een vrijval beschouwd als een incidentele baat. Onttrekkingen lopen rechtstreeks via de balans, niet via de exploitatie en vormen dus nooit een incidentele baat. Alleen toevoegingen aan de voorziening ‘Vervangingsinvesteringen riolering’ en de voorzieningen met een pensioenkarakter worden als structureel aangemerkt.

Diverse

Dit is de optelsom van verschillende incidentele lasten, verspreid over verschillende programma's.

Reserves

Toevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserves worden altijd als incidenteel beschouwd. Alleen de meerjarig doorlopende toevoegingen en onttrekkingen aan het Investeringsfonds Rotterdam worden als structureel aangemerkt.