Beleidsuitgangspunten

Inleiding en Kaders

De paragraaf Lokale Heffingen geeft inzicht in de samenstelling van het voorgestelde pakket aan gemeentelijke belastingen en heffingen in 2018; de relatieve druk van de lokale belastingen en heffingen; en de stand van zaken en de voornemens voor het begrotingsjaar rondom een aantal beleidsitems. Tot slot wordt ingegaan op het kwijtscheldingsbeleid.
Het college van burgemeester en wethouders is, op grond van artikel 10 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV), verplicht om de gemeenteraad inzicht te geven in ten minste:

a. de geraamde inkomsten;
b. het beleid ten aanzien van de lokale heffingen;
c. een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen;
d. een aanduiding van de lokale lastendruk;
e. een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid.
f. toelichting op de kostendekkendheid van legestarieven

Op grond van artikel 212 van de Gemeentewet is de raad verplicht om bij verordening de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie vast te stellen. Deze verordening waarborgt dat aan de eisen van rechtmatigheid, verantwoording en controle wordt voldaan.
In Rotterdam geldt de Verordening financiën Rotterdam 2013 en de regeling financiën Rotterdam.
De verordening bepaalt in artikel 4, lid 5 dat de wettelijke paragrafen van de beleidsbegroting, waaronder de paragraaf Lokale Heffingen, zijn gebaseerd op afzonderlijke beleidsdocumenten. De raad stelt deze beleidsdocumenten kort na aanvang van iedere raadsperiode vast.

Met de Kadernota Lokale Lasten 2014 –2018 is hiermee invulling gegeven op het gebied van lokale heffingen. Dit beleidskader dat de raad 11 november 2014 heeft vastgesteld, geeft antwoord op vragen als: welke lokale lasten worden in Rotterdam geheven, op grond waarvan, wie betalen deze lasten, wat zijn de opbrengsten; en welke beleidsuitgangspunten gelden hierbij?
Daarmee heeft de raad de kaders voor het door het college te voeren lokale lastenbeleid voor de komende jaren vastgesteld. En daarover legt het college periodiek verantwoording af richting raad.
De kadernota wordt vergezeld van de Notitie Toelichting soorten Lokale Heffingen Gemeente Rotterdam.

Beleidsuitgangspunten

Belastingheffing is een ingrijpende bevoegdheid van overheden in relatie tot de belastingbetalers. Dat vraagt om helderheid over de besteding van het belastinggeld, maar evenzeer om een correcte benadering van de belastingbetaler. Om de relatie overheid - belastingbetaler te borgen gelden de volgende uitgangspunten:

Algemene uitgangspunten:

 • rechtmatigheid
 • rechtszekerheid
 • rechtsgelijkheid
 • doelmatigheid
 • doeltreffendheid

Coalitieakkoord ‘Volle Kracht Vooruit’.
Daarnaast gelden als richtsnoer voor het lokale lastenbeleid de volgende uitgangspunten uit het Coalitieakkoord ‘Volle kracht Vooruit’:

 • Minder woonlasten voor bewoners
 • We schaffen de reclamebelasting in het havengebied af
 • We verlagen de markttarieven met 20%
 • We verlagen de bouwleges met 20%
 • We verlagen de hondenbelasting met 30%*
 • We verlagen de afvalstoffenheffing voor gezinnen en alleenstaanden, waarbij een differentiatie in tarief zal gelden
 • De kwijtschelding van de afvalstoffenheffing wordt gehalveerd**.

De laatste twee uitgangspunten zijn met ingang van heffingsjaar 2015 doorgevoerd; de overige met ingang van heffingsjaar 2016.

* Als gevolg van de aangenomen motie Woef-belasting (17bb6249) tijdens de behandeling van de kaderbrief wordt met ingang van 2018 de hondenbelasting afgeschaft;
** In het zomerakkoord is afgesproken dat het percentage kwijtschelding in 2018 niet 50%, maar 55% zal zijn.

Links