Actualisatie beleidsitems

Op het terrein van lokale lasten staan in 2018 vooral de volgende beleidsitems en bedrijfsvoeringszaken centraal.

Invoering digitale aanslag

De gemeente Rotterdam heeft in de ‘Kadernotitie dienstverlening en vermindering regeldruk’ als één van de generieke ambities beschreven dat beschikkingen, facturen en aanslagen gedigitaliseerd moeten worden. Deze ambitie sluit aan op de visiebrief van minister Plasterk, waarin hij schrijft dat burgers en bedrijven vanaf 2017 in staat moeten zijn hun zaken met de gemeente zoveel mogelijk digitaal af te handelen. Een van de producten die bij Belastingen in aanmerking komt voor digitalisering is de aanslag gemeentelijke heffingen. Na de succesvolle afronding van een pilot is de aanslagoplegging voor de gemeentelijke heffingen in 2017 voor alle burgers met een abonnement op de berichtenbox van mijnoverheid.nl volledig digitaal verlopen. Door de digitale koppeling vanuit de aanslag met Mijn Loket kan de betaling of het indienen van bezwaar ook direct digitaal verlopen. In 2018 is het voornemen om een andere grote aanslagenstroom, die van de parkeernaheffingen, ook via de berichtenbox van mijnoverheid.nl te laten verlopen.

Meervoudig gebruik van gegevens basisregistraties

Rotterdam heeft klantgerichtheid hoog in het vaandel staan. Rotterdam is continu bezig met nieuwe ontwikkelingen. Eén daarvan is dat burgers en ondernemers niet steeds dezelfde gegevens hoeven aan te leveren bij de verschillende afdelingen binnen de gemeente. In plaats daarvan moet de gemeentelijke organisatie deze gegevens intern delen. Voor de gegevens uit de BasisRegistratie Personen (BRP) is dat al geruime tijd het geval. In 2017 is dat ook tot stand gebracht voor de BasisRegistratie Kadaster (BRK). Andere koppelingen die in ontwikkeling zijn en waar in 2018 verdere stappen in worden gezet zijn:

  • Koppeling BAG-WOZ: dit betreft de koppeling van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen met de WOZ-administratie. Daarmee gaat de gemeente voor de waardebepaling van onroerende objecten uit van de BAG-gegevens.
  • Koppeling NHR: de aansluiting van gemeentelijke gegevens op de Basisregistratie Bedrijven in de vorm van het Nationaal Handelsregister dat is ondergebracht bij de Kamers van Koophandel. Het gaat hierbij om de gegevens van bedrijven.

In al deze gevallen voldoet de gemeente ruim voor de datum van verplichtstelling aan de nieuwe wettelijke bepalingen. Hiermee maakt de gemeente snellere stappen om de kwaliteit van de eigen processen en van de dienstverlening aan onze klanten te verbeteren.

E-dienstverlening en Mijn Loket

Met het oog op verdere digitalisering van de dienstverlening heeft Rotterdam ‘Mijn Loket’ ontwikkeld. Via Mijn Loket kunnen Rotterdammers gemeentezaken digitaal regelen. Ook kunnen ze bijna alle belastingzaken via Mijn Loket regelen.
Rotterdam sluit zo veel mogelijk aan op landelijke ontwikkelingen. Mijnoverheid.nl is daarvan een goed voorbeeld. Het project ‘Digitale deurmat’ sluit daarop aan. Voor 2018 staat verdere verbetering van de dienstverlening via Mijn Loket en mijnoverheid.nl op stapel. Concrete voorbeelden zijn uitbreiding van Mijn Loket met de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen meer heffingen en het beschikbaar stellen van taxatieverslagen via mijnoverheid.nl

Verruiming lokale belastinggebied

Met de decentralisaties in het sociaal domein die 1 januari 2015 van kracht zijn gegaan, is de discussie over een verruiming van het lokale belastinggebied weer actueel geworden.
Een belangrijk argument is dat gemeenten bij een groter eigen belastinggebied een betere afweging zouden maken tussen meer en minder inkomsten en meer of minder gemeentelijke uitgaven.
Kabinet Rutte II heeft in 2016 voor deze discussie een bouwstenenennotitie opgesteld, op basis waarvan het volgende kabinet kan besluiten de verruiming van het lokale belastinggebied in te voeren. In deze notitie hanteert zij voor een eventuele uitbreiding van het lokale belastinggebied twee uitgangspunten:

  1. de uitbreiding mag op totaalniveau geen extra belastingdruk opleveren voor burgers en bedrijven (op het niveau van afzonderlijke categorieën van belastingplichtigen zal dit niet haalbaar zijn);
  2. de uitbreiding moet passen binnen de beoogde herziening van het belastingstelsel die is gericht op vermindering van de belasting van arbeid.

Over de voortgang van deze landelijke discussie zal de gemeenteraad tijdig geïnformeerd worden.

Afschaffing precariobelasting nutswerken

Op 21 maart 2017 heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel (inclusief het amendement Veldman en Fokke). Hierdoor wordt de duur van de overgangstermijn voor gemeenten voor de afschaffing van de precariobelasting voor nutsnetwerken beperkt. De wet gaat per 1 juli 2017 in en gemeenten mogen tot uiterlijk 1 juli 2022 nog precariobelasting op nutsnetwerken heffen.
Dit houdt in dat 2021 het laatste jaar is waarin de gemeente volledig precariobelasting op leidingen van nutsnetwerken mogen heffen. Dit betekent voor 2022 circa € 6,8 mln aan lagere opbrengsten uit de precariobelasting en vanaf 2023 jaarlijks € 13,5 mln.

Opstellen Kadernota Lokale Lasten 2018 - 2002

Met de Kadernota Lokale lasten 2014 – 2018 heeft de raad de kaders opgesteld voor het, door het college te voeren, lokale lastenbeleid voor die jaren. Hierover legt het college periodiek verantwoording af richting raad. In het raadsvoorstel bij de concept-belastingverordeningen 2018 wordt teruggeblikt op de behaalde resultaten deze collegeperiode op het gebied van verlichting lokale lasten.
Voor de komende collegeperiode zal in 2018 eveneens een soortgelijke kadernota opgesteld worden.