Kwijtscheldingen

Op grond van het coalitieakkoord omvat het kwijtscheldingsbeleid het volgende:

  • alleen voor afvalstoffenheffing, gebruikersbelasting van de onroerende-zaakbelastingen en de gebruikersbelasting van de belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten kan de gemeente gedeeltelijke kwijtschelding verlenen op maximaal 100% van de bijstandsnorm.
  • kwijtschelding wordt zoveel mogelijk geautomatiseerd toegekend op basis van toetsing door de Stichting Inlichtingenbureau.
  • ondernemers kunnen voor kwijtschelding in aanmerking komen als zij voldoen aan de normen voor het Besluit Bijstandverlening voor zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) en aan de normen die aan hun privé-vermogen worden gesteld.

In het coalitieakkoord is uitgesproken dat het percentage van de aanslag dat voor kwijtschelding in aanmerking komt in stappen wordt verlaagd naar 50%. Voor 2018 stelt het college een kwijtscheldingspercentage voor van maximaal 55%, conform de afspraken in het Zomerakkoord.

Een belangrijk uitgangspunt uit het coalitieakkoord is verder dat de kwijtscheldingslasten gefaseerd niet meer aan het tarief afvalstoffenheffing worden toegerekend. Met ingang van 2018 gebeurt dit in het geheel niet meer. Daarmee is het tarief afvalstoffenheffing geleidelijk verlaagd. Doordat ook het tarief daalt, dalen de kwijtscheldingslasten verder mee. Daartegenover staat echter de verwachting dat deze beleidsmaatregel gepaard gaat met mogelijke verhoging van de kosten voor inning en oninbaarheid. De besparing wordt daarvoor gecorrigeerd.

Voor 2018 is de verwachting dat de gemeente in circa 50.000 gevallen kwijtschelding over het belastingjaar 2018 zal verlenen. Hierbij dient wel vermeld te worden dat, door aanpassingen (extra beheersmaatregelen) in de functionele kwijtscheldingsprocedure, vanaf 2016 een neerwaartse trend is geconstateerd in deze aantallen.