Beleid

De gemeente Rotterdam wil over voldoende middelen beschikken om onvoorziene gebeurtenissen op te vangen, zonder genoodzaakt te zijn om direct in te grijpen in de begroting en daarmee in het gemeentelijke beleid. Hiertoe wordt periodiek geïnventariseerd welke majeure financiële risico’s (groter dan € 5,0 mln) de gemeente loopt, waarvoor geen beheersmaatregelen of voorzieningen zijn getroffen en geen verzekering is afgesloten. Op basis hiervan wordt door middel van risico-simulatie de benodigde weerstandscapaciteit bepaald en afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. Het beleid is erop gericht om de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit (i.c. de weerstandsratio) ten minste 1,4 te laten zijn.
Daarnaast streeft het college ernaar dat het totaal van de algemene reserve, de financieringsreserve (die per 1 januari 2018 wordt opgeheven) en de kredietrisicoreserve aan het eind van de bestuursperiode tenminste € 160 mln bedraagt.