Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

  • De algemene reserve, de financieringsreserve en de kredietrisicoreserve. De algemene reserve heeft een algemeen karakter, en is vrij aanwendbaar. Voor het totaal van de algemene reserve, de financieringsreserve en de kredietrisicoreserve wordt in de gemeente Rotterdam de term weerstandsvermogen gebruikt. Het weerstandsvermogen maakt onderdeel uit van de beschikbare weerstandscapaciteit.
  • Het vrij aanwendbare deel van de bestemmingsreserves. Een bestemmingsreserve is gevormd voor een specifiek doel, maar indien er geen juridische verplichtingen zijn aangegaan, kan de raad de bestemming veranderen. Juridische verplichtingen rusten er op de bestemmingsreserve Infrastructuur (gegeven de contracten voor Rotterdam Centraal Station), ISV-3 en het out-of-pocket-deel van het IFR (gegeven de contracten die zijn aangegaan). De bestemmingsreserve Parkeerfonds is een egalisatiereserve, en daarmee een verlengstuk van de exploitatie. Daarom wordt deze niet als onderdeel van de beschikbare weerstandscapaciteit gezien.
  • Een stelpost voor stille reserves. Het betreft de verkoopwaarde van activa voorzover de verkoop binnen één jaar te realiseren is, de verkoop niet leidt tot een gat in de begroting én de verkoop de taakuitoefening van de gemeente niet aantast. Een beperkt aantal activa voldoet aan al deze voorwaarden. Het college gaat – bij wijze stelpost - uit van een stille reserve van € 50 mln.
  • De stelpost onvoorzien. Het BBV verplicht tot een stelpost onvoorzien in de begroting, voor eerste onvoorziene, onvermijdbare en onuitstelbare financiële tegenvallers. Deze stelpost bedraagt € 0,6 mln.
  • De onbenutte belastingcapaciteit. Deze bestaat uit de extra structurele middelen die gegenereerd kunnen worden door de tarieven van de gemeentelijke heffingen en/of belastingen te verhogen. In de berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit wordt ervan uitgegaan dat er geen onbenutte belastingcapaciteit is.

Beschikbare weerstandscapaciteit (bedragen x € 1 mln, balansstanden ultimo jaar)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Algemene reserve

136

148

76

100

96

94

91

Financieringsreserve

67

79

82

0

0

0

0

Kredietrisicoreserve

58

64

68

69

69

69

69

Weerstandsvermogen

260

290

225

169

165

163

160

Overige bestemmingsreserves

809

828

792

673

610

576

561

Waarvan verplicht

-333

-307

-300

-251

-244

-241

-233

Stille reserves

50

50

50

50

50

50

50

Stelpost onvoorzien

4

4

1

1

1

1

1

Stelpost onbenutte belastingcapaciteit

0

0

0

0

0

0

0

Beschikbare weerstandscapaciteit

790

865

768

641

581

549

538