Verplichte financiële kengetallen

Onderstaand worden de financiële kengetallen weergegeven die op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording verplicht moeten worden opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Een compleet overzicht van alle door de gemeente Rotterdam gehanteerde financiële kengetallen, met ook uitleg over de definities, is opgenomen in het onderdeel Financiën, Kengetallen.

Verplichte financiële kengetallen o.g.v. BBV

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Netto schuldquote

73,6%

71,5%

68,8%

77,8%

84,9%

88,2%

88,2%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

44,4%

43,6%

55,6%

69,4%

77,0%

80,9%

81,6%

Solvabiliteitsratio

28,4%

28,4%

25,7%

21,2%

18,9%

17,9%

17,5%

Structurele exploitatieruimte

3,2%

2,9%

0,6%

1,9%

1,2%

1,5%

0,9%

Grondexploitatie

-4,5%

-4,2%

-4,5%

-5,2%

-5,5%

-5,7%

-5,8%

Belastingcapaciteit

1,04

1,01

1,05

0,99

n.b.

n.b.

n.b.

Voor het kengetal belastingcapaciteit geldt dat er geen raming beschikbaar is voor de jaren na 2018.