Beleidsmatig en financieel kader

De gemeente heeft een groot aantal onderhoudsgevoelige kapitaalgoederen: wegen, groen en bomen, oppervlaktewater, civiele kunstwerken, openbare verlichting, spelen en beeldende kunst en monumenten. Het beleid is opgenomen in de (eerste) Nota Onderhoud Kapitaalgoederen 2015-2018. De nota is voor de zomer 2015 vastgesteld in de gemeenteraad. De nota gaat over de bovengenoemde kapitaalgoederen. Financieel vallen deze onder de begrotingsproducten ‘Wegen en Openbare verlichting’ en ‘Groen en water’. De nota geeft een beeld van de technische staat van de kapitaalgoederen in de buitenruimte van Rotterdam. De conclusie is tweeledig. Enerzijds zijn de Rotterdamse kapitaalgoederen in de openbare ruimte veilig voor de gebruikers. Anderzijds zijn er achterstanden die niet zijn in te lopen met de middelen die op basis van 2015 beschikbaar zijn. De nota laat zien dat veel wordt gerealiseerd, maar dat niet alles kan. Ieder jaar bestaat bij de begrotingsbehandeling de mogelijkheid tot bijstellingen.
Riolering heeft een eigen financiering en beleidskader. Dit wordt weergegeven in het op 17 december 2015 door de raad vastgestelde Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020.