Beleidsmatige bijstellingen

Sinds de opheffing van de deelgemeenten vallen alle kapitaalgoederen in de buitenruimte onder de verantwoordelijkheid van het stadsbestuur. Dit is aanleiding om stadsbreed nieuwe assetbeheerplannen op te stellen. Ook het opstellen en de vaststelling in 2015 van de Nota Onderhoud Kapitaalgoederen 2015-2018 is hier een gevolg van.
In 2016 zijn de integrale speelvisie ‘Kom op naar buiten!’ en de beheeraanpak groen vastgesteld door de gemeenteraad.

In 2017 zijn onder andere de volgende plannen opgesteld:

  • Strategisch assetmanagement plan Beheer openbare ruimte: Het strategische assetmanagementplan is een instrument om te beschrijven hoe we de stad optimaal willen beheren. Bestaande visiedocumenten en stadsdoelstellingen zijn daarbij steeds het uitgangspunt. Stedelijke doelstellingen zijn vertaald naar bedrijfswaarden, die gebruikt worden om te kunnen bepalen of de te nemen beheermaatregelen, effectief zijn. Het doel is om die beheermaatregel uit te voeren, die de grootste waarde toevoegt aan de stad.
  • Assetbeheerplannen voor onder andere Wegen, Openbare Verlichting, Civiele Kustwerken (bruggen, kademuren, beeldende kunst), Groen, Spelen, Water. Een assetbeheerplan beschrijft de strategie, visie en maatregelen die nodig zijn om voor die asset gedurende een lange periode waarde toe te laten voegen aan Rotterdam. Dit omvat onder meer het scheppen van condities, het vastleggen van gemaakte afspraken en het realiseren van alle door het bestuur aan de technisch beheerder opgedragen taken. Onderhoud is vervolgens het daadwerkelijk uitvoeren van de daaruit voortkomende werkzaamheden.

Bij de vaststelling van de Nota Onderhoud Kapitaalgoederen 2015-2018 is voor een aantal assets extra budget beschikbaar gesteld. Vanaf 2016 is bijvoorbeeld structureel € 4,7 mln extra beschikbaar gesteld voor ‘wegen’. Hierdoor is het mogelijk om meer projectmatig onderhoud voor wegen uit te voeren, waaronder integrale aanpak met noodzakelijk rioleringsprojecten.
In de per asset op te stellen assetbeheerplannen zullen ook deze financiële condities in relatie worden gebracht met de te nemen beheermaatregelen, ontwikkeling van kwaliteit van de asset en toevoeging waarde aan de stad.