Financiële bijstellingen

Onderdeel (* €1 mln)

Budget nota 2015-2018

Bijstelling

Begroting 2018

Wegen

49,2

7,5

56,7

Groen en bomen

33,8

2,9

36,7

Oppervlaktewater

5,4

-

5,4

Civiele kunstwerken

15,5

1,0

16,5

Openbare verlichting

7,8

-

7,8

Spelen

3,8

0,7

4,5

Beeldende kunst en monumenten

0,5

-

0,5

Totaal

116,0

12,1

128,1

Vanaf de begroting 2016 heeft het college voor wegen structureel € 4,7 mln extra beschikbaar gesteld.
Vanaf 2017 is de uit het coalitieakkoord voorkomende tijdelijke taakstelling op het beheer van de buitenruimte (van origine € 5,0 mln) teruggebracht naar € 1,25 mln. Het college heeft vanaf 2018 € 0,7 mln extra geld per jaar beschikbaar gesteld om uitvoering te geven aan de Speelvisie.
Het college heeft voor de inboet van bomen voor 2017 en 2018 1,3 mln per jaar beschikbaar gesteld.
Voor de aanpak van Blauwalg in de Kralingseplas is voor 2017 en 2018 € 1,55 mln per jaar beschikbaar gesteld.