Stichtingen

Een verbonden partij kan een stichting zijn. Stichtingen waarin de gemeente een bestuurlijk én financieel belang heeft, of waartoe het College expliciet besloten vallen in dit kader onder de term verbonden partij. Dit geldt alleen als er geen sprake is van een subsidierelatie. Als de gemeente een stichting in overwegende mate subsidie geeft, valt die stichting onder ‘gesubsidieerde instellingen’ en is het geen verbonden partij.

De Bibliotheek Rotterdam is de enige stichting die door het college als een verbonden partij is aangemerkt

Te continueren gemeentelijke deelname in stichtingen:

Te continueren stichtingen

Programma

Product

Stichting Bibliotheek Rotterdam

Cultuur, Sport en Recreatie

Cultuur

Stichting Bibliotheek Rotterdam (SBR)

In 2016 heeft de gemeenteraad de geactualiseerde uitgangspunten vastgesteld voor het meerjarenbeleid voor de stichting Bibliotheek Rotterdam. Op basis daarvan heeft de SBR in 2016 een meerjarenbeleidsplan opgesteld voor de periode 2017-2020. In dit nieuwe beleidsplan zet de SBR meer in op spreiding van de aanwezigheid van de bibliotheek over de stad en op meer gebiedsgericht maatwerk in het aanbod van producten en diensten. In samenhang met het nieuwe beleidsplan heeft de SBR de kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) op onderdelen bijgesteld. De KPI’s gaan onder meer over op de bereikbaarheid van het producten- en dienstenaanbod zoals het aantal vestigingen en servicepunten, het aantal studieplekken, het aantal activiteiten en het aantal bezoekers/gebruikers.

Gemeentelijke deelname in nieuw op te richten stichtingen of nieuwe gemeentelijke deelname in bestaande stichtingen

N.v.t..

Te beëindigen gemeentelijke deelname in stichtingen

N.v.t.