Verenigingen

Naast bijvoorbeeld stichtingen kan ook een coöperatieve vereniging een verbonden partij zijn. Een coöperatieve vereniging heeft als doel te voorzien in bepaalde materiële behoeften van de leden. In tegenstelling tot een gewone vereniging kan een coöperatieve vereniging de aansprakelijkheid van de leden beperken of geheel uitsluiten. Bij de onderstaande commanditaire vereniging zijn de leden uitgesloten van aansprakelijkheid (UA). Bij een gewone vereniging zijn de leden wel hoofdelijk aansprakelijk.

Te continueren gemeentelijke deelname in verenigingen

Te continueren verenigingen

C.V. U.A. Wigo4it

Werk & Inkomen

Inkomen

Wigo4it

De vereniging Wigo4it verzorgt als organisatie de ICT-functie voor de sociale diensten van de vier gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht (hierna: G4). Zij doet dit zonder winstoogmerk. De afgelopen jaren hebben de diensten de overstap gemaakt naar dezelfde ICT-systemen voor de gemeentelijke taken omtrent 'werk' en ‘inkomen’. Deze systemen worden door Wigo4it beheerd en doorontwikkeld.
In haar meerjarenbegroting spreekt Wigo4it uit dat het op de langere termijn noodzakelijk is innovatie structureel een plaats te geven binnen de samenwerking en dat de vereniging en de participerende gemeenten zich intensiever gaan voorbereiden op landelijke ontwikkelingen. In 2018 worden de eerste stappen gezet om hier invulling aan te geven. Onderdeel van innovatie is de verdere noodzakelijke vernieuwing en vervanging van kernapplicaties. Hiervoor worden apart business cases opgesteld. De verwachting is dat hiervoor aanvullende bijdragen nodig zullen zijn vanuit de G-4.

Gemeentelijke deelname in nieuw op te richten verenigingen of nieuwe gemeentelijke deelname in bestaande verenigingen

N.v.t.

Te beëindigen gemeentelijke deelname in verenigingen

N.v.t.