Gemeenschappelijke regelingen

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) biedt overheden de mogelijkheid om een deel van hun bestuurstaken te verplaatsen naar een openbaar lichaam. Dit wordt ‘verlengd lokaal bestuur’ genoemd. Gemeenten kunnen in zo’n geval een openbaar lichaam instellen. Een dergelijk openbaar lichaam is een rechtspersoon en kent drie organen: een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter. Dit hoofdstuk gaat alleen in op de gemeenschappelijke regelingen die een ‘verbonden partij’ zijn. Daaronder vallen niet de zogeheten lichte regelingen, omdat in deze regelingen geen sprake is van een bestuurlijk onderdeel. Het zijn samenwerkingsverbanden zonder bestuursorganen.

Te continueren gemeentelijke deelname in gemeenschappelijke regelingen

Te continueren gemeenschappelijke regelingen

Grondbank RZG Zuidplas

Ruimtelijke Ontwikkeling

Grondzaken

GGD Rotterdam Rijnmond

Volksgezondheid en zorg

Openbare gezondheidszorg

Instandhouding en beheer DCMR

Stedelijke inrichting

Milieu en duurzaamheid

Jeugdhulp Rijnmond

Volksgezondheid en zorg

Zorg jeugd

Openbaar Lichaam Gezamenlijke Brandweer

Openbare orde en veiligheid

Crisisbeheersing en brandweerzorg

Openbaar lichaam Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

Openbare orde en veiligheid

Crisisbeheersing en brandweerzorg

Metropoolregio Rotterdam - Den Haag

Bestuur en dienstverlening

Overhead

Nieuw Reijerwaard

Ruimtelijke Ontwikkeling

Gebiedsontwikkeling

Recreatieschap Rottemeren

Stedelijke inrichting

Ruimte en wonen

Instandhouding en Beheer DCMR

Met het oog op de veiligheid van de Rotterdamse burgers benadrukt de gemeente het belang van voldoende en kwalitatief goede aandacht en inzet op toezicht en handhaving van de milieuregels. De aandacht binnen de organisatie en het werkpakket van de GR DCMR blijft daarom gericht op de vergunningverlenings-, toezichts- en handhavingstaken.
Ook in 2018 zal de nadruk liggen op de voorbereidingen van de implementatie van de toekomstige Omgevingswet die de decentrale afwegingsruimte voor lokale overheden vergroot.
De Omgevingswet is een nieuwe wet die 26 bestaande wetten zal bundelen, onder meer voor bouw, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Het doel van de wet is om de verschillende plannen voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur beter op elkaar af te stemmen, duurzame projecten te stimuleren en gemeenten meer ruimte te geven om het omgevingsbeleid af te stemmen op de behoeften binnen de gemeente en op de gemeentelijke doelstellingen.

Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) heeft als ambitie om een Europese topregio te worden. De 23 gemeenten die samen de metropoolregio vormen, doen dat via diverse programma’s. Het kerndoel is om te investeren in de regio zodat de concurrentiepositie en het vestigingsklimaat verbeteren en er meer banen ontstaan.
Het Regionaal Investeringsprogramma van de MRDH kent een groot aantal ruimtelijk-economische projecten die moeten bijdragen aan de versterking van de internationale concurrentiepositie van de regio. Andere onderdelen die hiertoe bijdragen zijn de agenda Economisch Vestigingsklimaat (hierna: EV), de Roadmap Next Economy (2016) en de Strategische Bereikbaarheidsagenda.
Daarnaast heeft de MRDH wettelijke taken omtrent verkeer en vervoer. De MRDH heeft hiervoor twee programma’s: een programma Exploitatie verkeer en openbaar vervoer en een programma Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer. Onderdeel hiervan is de reguliere uitvoering van een aantal wettelijke taken wat betreft de concessieverlening openbaar vervoer, beheer en onderhoud openbaar vervoerinfrastructuur en de planvormingsbevoegdheid conform de Planwet Verkeer en Vervoer.
In de begroting 2018 worden deze programma’s omgezet in concrete activiteiten op de volgende zes werkvelden: Werklocaties, Smart Infrastructure, Branding, Clusterversterking, Onderwijs en arbeidsmarkt, Economie landelijk gebied.

Tot slot, de MRDH heeft de financiering van de investeringen in railvoertuigen en railinfrastructuur van de regionale OV-bedrijven overgenomen. De MRDH heeft een extern onderzoek laten uitvoeren naar de risico’s. Daaruit is geconcludeerd dat de weerstandscapaciteit moet worden verhoogd en een reserve moet worden gevormd om de risico’s die van directe invloed zijn op de economische waarde van het te financieren materieel naar behoren af te dekken. De MRDH is ambitieus en prognosticeert dat eind 2018 de reserve al voldoende omvangrijk zal zijn voor de benodigde weerstandscapaciteit. Naast voornoemde analyse over de weerstandscapaciteit wordt ook onderzoek gedaan naar de risico’s van overplanning en overbesteding in relatie tot ramingen van infrastructurele projecten. Na afronding van dit onderzoek zal in 2018 de beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen MRDH worden opgesteld en na het doorlopen van een zienswijzeprocedure bij de 23 gemeenten ter besluitvorming worden voorgelegd aan het algemeen bestuur van de MRDH.

Openbaar Lichaam Gezamenlijke Brandweer (OLGB)

Speerpunten voor de Gezamenlijke Brandweer in 2018 zijn het optimaliseren van de industriële incidentbestrijding en overige dienstverlening richting de ledenbedrijven in het Haven- en Industriegebied (HIC). In het licht hiervan wenst de OLGB een kwaliteitsslag te maken in de wettelijk verplichte brandweeroefeningen. Daarnaast worden opleidingen geïmplementeerd waarbij de focus ligt op het verbeteren van de samenwerking tussen de OLGB en andere noodhulporganisaties bij de ledenbedrijven.
Verder zal de OLGB protocollen tussen de GB en haar ledenbedrijven herzien met als doel het inzicht voor ledenbedrijven te vergroten.
Tot slot zal het OLGB in samenwerking met de stakeholders in het HIC (gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs en de VRR) starten met een onderzoek naar een meer toekomstbestendige financieringsstructuur. Binnen dit onderzoek zal een benchmark van de kosten van brandweerzorg in vergelijkbare andere havensteden in Europa worden uitgevoerd. Daarnaast zal een methode worden ontwikkeld om de benodigde brandweerslagkracht in het HIC te berekenen. Dit laatste onderdeel zal uitgevoerd worden in samenwerking met drie Nederlandse universiteiten.

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)

De kernactiviteiten van de VRR zijn crisisbeheersing, rampenbestrijding en het voorzien in ambulance-, geneeskundige- en brandweerzorg. In de afgelopen jaren is de VRR uitgegroeid tot een robuuste hulpverleningsorganisatie, die de rol vervult van spin in het web. De VRR wil een toekomstbestendige organisatie zijn, professioneel en flexibel en die middenin de samenleving staat. Hiervoor zal de VRR nadrukkelijker gaan samenwerken met organisaties, maar ook met de mensen die in de regio wonen en werken. De VRR gaat in 2018 via sessies in gesprek met inwoners, bedrijven en het eigen bestuur om wederzijdse verwachtingen en behoeftes in kaart te brengen. Zo ontstaat een breed gedeeld beeld van de uitdagingen waarvoor de VRR gesteld staat.
Daarnaast wenst de VRR de schakels binnen de veiligheidsketen te versterken. Voor een op maat gesneden en risicogerichte zorg is het van groot belang dat de schakels van de keten op elkaar blijven aansluiten, met elkaar interacteren en elkaar versterken. Bij dit proces gaat de VRR Business intelligence inzetten. Business Intelligence helpt bij het structureel evalueren, onderzoeken en leren van incidenten. Business Intelligence verzamelt en analyseert data en biedt inzichten uit de andere schakels van de veiligheidsketen zowel binnen als buiten de VRR.

Gemeentelijke deelname in nieuw op te richten gemeenschappelijke regelingen of nieuwe gemeentelijk deelname in bestaande gemeenschappelijke regelingen

N.v.t.

Te beëindigen deelname in gemeenschappelijke regelingen

Bij de jaarrekening 2016 van de gemeente Rotterdam is al vermeld dat onderzoek is gedaan naar de toekomst van diverse recreatieschappen. Voor het toekomstig beheer van het regionale groen zijn verschillende organisatievormen onderzocht. Uw college heeft u in november per brief (kenmerk 16bb8389) geïnformeerd over haar standpunten t.a.v. de recreatieschappen. Uw college heeft (mede) besloten om de regeling voor het Koepelschap Buitenstedelijk Groen en het recreatieschap Midden-Delfland op te heffen in navolging op de besluiten van het Algemeen Bestuur van deze schappen.
De gemeenschappelijke regelingen recreatieschap IJsselmonde en recreatieschap Voorne-Putten-
Rozenburg blijven voortbestaan, maar is er door de gemeente besloten om uit te treden.

Te beëindigen gemeenschappelijke regelingen

Koepelschap Buitenstedelijk Groen

Stedelijke inrichting

Ruimte en wonen

Natuur- en recreatiegebied IJsselmonde

Stedelijke inrichting

Ruimte en wonen

Recreatieschap Midden-Delfland

Stedelijke inrichting

Ruimte en wonen

Recreatiegebied Voorne-Putten-Rozenburg

Stedelijke inrichting

Ruimte en wonen

Koepelschap Buitenstedelijk Groen

In 2016 is door alle deelnemers besloten tot opheffing van deze GR per 1 januari 2018.

Natuur- en recreatiegebied IJsselmonde

In 2016 is onderzoek gedaan naar de toekomst van het recreatieschap IJsselmonde. De Provincie Zuid-Holland heeft destijds besloten uit dit recreatieschap te treden.
Vervolgens heeft de gemeente Rotterdam eind 2016 besloten om per 1 januari 2018 uit deze gemeenschappelijke regeling te treden. In het voorjaar van 2017 zijn uittreedvoorwaarden overeengekomen. De gemeente draagt gedurende acht jaar €854 bij aan het recreatieschap. Met het recreatieschap wordt nog nader onderhandeld over het overnemen van het beheer en eventueel eigendom van het Zuidelijk Randpark op grondgebied van gemeente Barendrecht.

Recreatieschap Midden-Delfland

In 2016 is door alle deelnemers besloten tot opheffing van deze gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2018. Voor het beheer van de recreatiegebieden wordt een coöperatieve vereniging opgericht. De gemeente Rotterdam heeft de deelname in deze op te richten vereniging nog in beraad.

Recreatiegebied Voorne-Putten-Rozenburg

Ook voor dit recreatieschap geldt dat de gemeente heeft besloten om per 1 januari 2018 uit deze gemeenschappelijke regeling te treden. Per 2019 neemt gemeente Rotterdam wel het beheer van de Landtong Rozenburg over van dit recreatieschap.