Beleid

Kader Stedelijke Ontwikkeling

De gemeente werkt aan een aantrekkelijke woonstad met een sterke economie, zoals vastgelegd in de Stadsvisie 2030 (2007) en bekrachtigd in het kader Stedelijke Ontwikkeling, Prospectus van de Stad (2013). De uitwerking van de aantrekkelijke woonstad richt zich op een betere ´quality of life´ en meer specifiek op het behouden en aantrekken van hoger opgeleiden, mensen met midden- en hoge inkomens en gezinnen. De versterking van de economische structuur richt zich op de economische clusters Clean Tech, Medisch, Food en Maritiem en stimulering van innovatie. Door de beperkt beschikbare investeringsmiddelen is bij het uitwerken van de stedelijke ambities de markt aan zet. Ook in 2018 blijft de gemeente zich inzetten voor het aantrekken van nieuw investerend en organiserend vermogen voor Rotterdam.

Grondprijsbeleid

De gemeente Rotterdam hanteert sinds 2013 de normatief residuele methode voor het tot stand komen van grondprijzen.

BBV-aspecten

In 2016 zijn wijzigingen van kracht geworden voor de verantwoording over de grondexploitaties (BIE). De uitwerking hiervan heeft plaatsgevonden. Voor de begroting 2018 worden geen financiële mutaties als gevolg van het BBV verwacht.