Concernontwikkelingen

De afgelopen jaren heeft in het teken gestaan van een doorontwikkeling van de organisatie. De bijbehorende besparingsopgave voor de jaren 2016-2018 is nagenoeg ingevuld en gerealiseerd. De focus is in de loop van de afgelopen jaren steeds meer komen te liggen op de ontwikkeling van de organisatie en medewerkers. Basis hiervoor is de Organisatievisie 2015-2018 die het college in de zomer van 2015 heeft gepresenteerd. Hierin wordt toegewerkt naar een organisatie die te boek staat als een moderne en eigentijdse werkgever. Dat houdt in dat een aantal aspecten tot speerpunt is benoemd, te weten ‘strategische personeelsplanning’, ‘gesprekscyclus’, ‘flexibele arbeid’ en ‘van verzuim naar vitaliteit’.

Steeds meer afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie hebben een strategische personeelsplanning geformuleerd. Hierdoor is op medewerkersniveau en daardoor voor een heel team of afdeling duidelijk wat het ontwikkelpotentieel en de behoefte aan doorstroom en vernieuwing is. De manier waarop jaarlijks de gesprekken tussen medewerker en leidinggevende wordt gevoerd draagt hier in belangrijke mate toe bij. Er is daarom de afgelopen tijd gezocht naar en geëxperimenteerd met nieuwe vormen van gesprekken tussen medewerker en leidinggevende, zodat een kwalitatief goed gesprek gevoerd kan worden. Het ziekteverzuim heeft in het gehele concern blijvende aandacht. Vanwege het hoge aandeel langdurig verzuim wordt in alle clusters van het concern ingezet op de individuele dossiers, in combinatie met aandacht voor vitaliteit om nieuw verzuim zoveel mogelijk te voorkomen. Daarnaast is er een speciale aanpak gericht op de top-25 van de concernonderdelen met het hoogste verzuim. Tot slot is in sommige onderdelen van het concern behoefte aan extra personele inzet. Deze inzet wordt voornamelijk ingevuld met externe inhuur, grotendeels uitzendkrachten, om zodoende de organisatie ook in de toekomst flexibel te kunnen laten meebewegen met in –en externe ontwikkelingen.