Fiscaliteiten

Overheidsondernemingen

Overheidsondernemingen vallen vanaf 1 januari 2016 onder de vennootschapsbelasting (Vpb). Voorafgaand hieraan zijn de ondernemingsactiviteiten van de gemeente geïnventariseerd. De uitkomsten van deze inventarisatie en de hieraan verbonden conclusies zijn per cluster in een notitie neergelegd. De meeste activiteiten komen niet door de “ondernemingspoort”. Dit komt omdat deze activiteiten geen winst genereren (bijvoorbeeld bij de zwembaden of bij grondexploitaties), doordat in fiscale zin de gemeente niet deelneemt aan het economische verkeer (zoals bij het ophalen van huisvuil) of doordat sprake is van vermogensbeheer (bijvoorbeeld bij erfpacht). De enige activiteit waarvan tot dusverre is geconstateerd dat er belastingplicht optreedt, is van Roteb Lease. De voor de gemeente uit deze belastingplicht voortvloeiende Vpb-afdracht wordt geschat op € 600.000 per jaar.

Gemeentelijke deelnemingen

Met ingang van 2016 zijn alle 100%-gemeentelijke deelnemingen Vpb-plichtig. De gemeente is fiscaal verantwoordelijk voor zover deze deelnemingen in het verlengde van de gemeente werken (dus bijvoorbeeld niet voor de RET). De impact van de belastingplicht is beperkt omdat er een vrijstelling geldt voor zover deze vennootschappen – met name SSC Flex B.V., MultiEmployment Rotterdam B.V. en Ro!Entree B.V. - voor de gemeente werken.