Kapitaallasten

Op het moment dat een investeringsproject in gebruik wordt genomen, wordt de investering geactiveerd en overgeboekt naar de materiële vaste activa. Vanaf dat moment wordt over het project afgeschreven en rente toegerekend. Deze afschrijvingskosten en rentelasten vormen samen de kapitaallasten en zijn een belangrijke vaste kostenpost binnen de begroting. De omvang van de jaarlijkse kapitaallasten wordt bepaald door: de hoogte van de investeringen, de termijn waarin het actief wordt afgeschreven en de methode van afschrijven (annuïtair of lineair). Voor wat betreft de afschrijvingscomponent is uitgegaan van de vastgestelde afschrijvingstermijnen conform de Verordening Financiën Rotterdam 2013.

Deze paragraaf gaat in op de volgende kapitaallasten:

  • Meerjarenraming van de kapitaallasten die voortvloeien uit de reeds geactiveerde materiële en immateriële activa, meerjarenraming van de kapitaallasten die voortvloeien uit nog lopende investeringen, waarvan louter rekening wordt gehouden met het netto gevoteerd krediet (gevoteerd krediet minus de bijdrage(n) van derden).
  • Meerjarenraming van de kapitaallasten die voortvloeien uit nieuwe investering zodra deze geactiveerd worden.