Ontwikkeling investeringen

Investeringen (standen ultimo jaar)

2017

2018

2019

2020

2021

Immateriële vaste activa

30.661

42.404

50.968

48.935

46.901

Materiële vaste activa

2.701.183

2.896.035

3.030.813

3.112.221

3.120.246

Kapitaalverstrekkingen

404.148

403.568

403.063

402.483

401.854

Leningen aan woningcorporaties en verbonden partijen

423.174

252.712

231.902

210.727

189.119

Overige financiële vaste activa

21.308

20.165

18.928

18.239

17.877

Financiële vaste activa

848.630

676.445

653.893

631.449

608.850

Voorraden

-147.769

-164.803

-171.604

-175.656

-179.776

Totaal investeringen

3.432.705

3.450.081

3.564.070

3.616.949

3.596.221

De bovenstaande tabel toont de verwachte ontwikkelingen van de boekwaarde van de gemeentelijke investeringen. Het gaat hierbij zowel om de lopende als de nieuwe investeringen in (im)materiële vaste activa, financiële vaste activa, de bouwgronden in exploitatie en het netto werkkapitaal in de komende jaren. Onder de immateriële activa worden de bijdragen aan activa van derden gerekend en de kosten van onderzoek van niet exploitatie genomen bouwgronden. Tot de materiële vaste activa behoren onder andere de terreinen, gebouwen en vervoermiddelen van de gemeente. De financiële vaste activa bestaan uit gestort aandelenkapitaal en verstrekte geldleningen.

De materiële vaste activa stijgen in de komende jaren door de diverse investeringen in bijvoorbeeld Maastunnelcomplex, Coolsingel, Mobiliteitsmaatregelen Feyenoord City en onderwijshuisvesting. Het grootste deel van de verstrekte leningen aan de RET Railgebonden voertuigen BV en RET Infrastructuur BV wordt in tranches in 2017 en 2018 overgedragen aan de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Hierdoor nemen de financiële vaste activa in 2018 aanzienlijk af.