Ontwikkeling financieringsmiddelen

Financieringsmiddelen (standen ultimo jaar)

2017

2018

2019

2020

2021

Reserves

1.017.416

841.634

775.259

739.882

721.193

Voorzieningen

99.907

98.569

98.193

97.767

97.133

Interne financieringsmiddelen

1.117.323

940.203

873.452

837.649

818.326

Opgenomen lange leningen

1.449.907

1.087.300

834.543

610.310

404.543

Overige vaste schuld

90.036

87.775

85.514

83.253

80.992

Langlopende schulden

1.539.943

1.175.075

920.057

693.563

485.535

Netto korte leningen en banksaldi

275.000

275.000

275.000

275.000

275.000

Overig netto werkkapitaal

-37.678

-37.678

-37.678

-37.678

-37.678

Netto kortlopende schulden

237.322

237.322

237.322

237.322

237.322

Totaal financieringsmiddelen

2.894.588

2.352.600

2.030.831

1.768.534

1.541.183

Tegenover de gemeentelijke investeringen staan de interne en externe financieringsmiddelen. De interne financieringsmiddelen worden gevormd door de reserves en voorzieningen.
De externe financieringsmiddelen bestaan uit korte en lange leningen. De grens tussen kort en lang ligt voor de leningen op één jaar.

De langlopende schulden bestaan uit opgenomen lange leningen en overige vaste schulden. Deze overige vaste schulden bestaan vooral uit de ontvangen afkoopsommen erfpacht. De netto kortlopende schulden worden hier berekend als de netto positie van korte leningen en banksaldi (waarbij debet- en creditsaldi zijn gesaldeerd) en het overige netto werkkapitaal.Het overige netto werkkapitaal bestaat uit het saldo van de debiteuren, crediteuren en overlopende posten.

De reserves laten de komende jaren een dalend verloop zien. Zo wordt ondanks de toevoeging van de vrijval van de Financieringsreserve aan de Algemene reserve meer onttrokken dan geraamd. Dit vanwege een hoger exploitatietekort. Ook aan het Investeringsfonds Rotterdam (IFR) wordt vanwege nieuwe BBV-regelgeving en nieuwe investeringen meer onttrokken, terwijl door de dalende bespaarde rente minder toegevoegd wordt. De voorzieningen laten meerjarig een stabiel beeld zien.
Door aflossingen op de opgenomen leningen, neemt de leningenportefeuille af. Bovendien wordt in 2017 en 2018 een aantal opgenomen leningen die samenhangen met de doorverstrekte leningen aan RET Railgebonden voertuigen BV en RET Infrastructuur BV tegelijk met die doorverstrekte leningen, overgedragen aan de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).