Omslagrente

Rentetoerekening en bepaling financieringsresultaat

2018

2019

2020

2021

Rentelasten korte en lange leningen

52.747

60.807

64.185

71.586

- waarvan betrekking op verstrekking leningen

-9.895

-8.848

-8.079

-7.304

Saldo externe rentelasten

42.852

51.959

56.106

64.283

Rente over reserves (2,5%)

25.435

21.041

19.381

18.497

Rente over voorzieningen (2,5%)

1.902

1.889

1.902

1.915

Rente over pensioenvoorzieningen (0,864%)

431

428

424

420

Saldo interne rentelasten

27.769

23.358

21.708

20.832

Totaal rente

70.621

75.317

77.813

85.115

Rente bouwgronden in exploitatie (1,7%)

2.001

2.191

2.271

2.328

Totaal door te rekenen rente aan investeringen

72.621

77.507

80.084

87.443

Omslagrente investeringen (2,5%)

76.494

79.264

80.525

80.564

Totaal door te rekenen rente aan investeringen

-72.621

-77.507

-80.084

-87.443

Renteresultaat

3.873

1.756

441

-6.879

Financieringskosten

-1.661

-1.661

-1.661

-1.661

Financieringsresultaat

2.212

95

-1.220

-8.540

In bovenstaand schema wordt de rentetoerekening en de bepaling van het financieringsresultaat nader toegelicht. Een deel van de opgenomen leningen is aangetrokken ten behoeve van doorverstrekking aan bijvoorbeeld woningcorporaties, Havenbedrijf Rotterdam en RET (waarvan het grootste deel wordt overgedragen aan de MRDH in 2017 en 2018). Daarbij wordt de inleenrente, eventueel vermeerderd met een risico-opslag, aan de geldnemer doorgerekend in de vorm van een marktconforme rente. De rentelasten die samenhangen met deze doorverstrekte leningen worden daarom niet toegerekend aan de investeringen.

Er mag volgens het BBV geen rente over de interne financieringsmiddelen worden toegerekend aan de gemeentelijke bouwgronden in exploitatie (BIE). Deze rente wordt dus niet via de reguliere systematiek van de renteomslag (investeringen) toegerekend. De rente wordt volgens de BBV-richtlijnen berekend op 1,7%.

Het renteresultaat verminderd met de overige financieringskosten leidt tot het financieringsresultaat. De overige financieringskosten betreffen alle kosten die verband houden met de financiering en het gemeentelijke betalingsverkeer.