Gemeentelijk renterisico

Renterisico

2018

2019

2020

2021

Renteherzieningen

52.966

12.367

8.081

11.040

Financieringstekort (stand primo)

538.117

1.097.481

1.533.239

1.848.415

Reeds ingedekt met renteswaps

-135.000

-85.000

-85.000

-85.000

Renterisicobedrag lange schuld

456.083

1.024.848

1.456.320

1.774.455

Renterisicobedrag korte schuld

275.000

275.000

275.000

275.000

Totaal renterisicobedrag

731.083

1.299.848

1.731.320

2.049.455

Renterisico 2% (op jaarbasis)

14.622

25.997

34.626

40.989

Renterisico 2% (cumulatief)

14.622

40.619

75.245

116.234

Bij de berekening van het renterisico over de totale schuld worden zowel renterisico’s die samenhangen met de korte als de lange schuld betrokken en wordt naast de herfinanciering ook eventuele uitbreiding van de financieringsbehoefte meegenomen. Dit resulteert in het bedrag dat blootstaat aan risico’s van een rentestijging.
Bij het berekenen van de benodigde weerstandscapaciteit, wordt er vanuit gegaan dat een structurele rentestijging van 2% ten opzichte van de verwachtingen moeten kunnen worden opgevangen. Een structurele rentestijging van 2% zou leiden tot € 116 mln hogere rentelasten over de gehele meerjarenbegroting (zie paragraaf 4.10.3).