Garanties voor rechtspersonen

Garanties t.b.v. rechtspersonen (standen ultimo jaar)

2017

2018

2019

2020

2021

Energie

104.000

104.000

104.000

104.000

104.000

Totaal garanties t.b.v. deelnemingen

104.000

104.000

104.000

104.000

104.000

Kunst en cultuur

2.072

1.678

1.277

962

784

Sport en recreatie

6.434

5.041

3.643

2.577

1.763

Zorg

11.127

9.674

8.637

7.709

6.766

Overig

3.414

3.217

3.016

2.811

2.602

Totaal garanties t.b.v. niet-deelnemingen

23.047

19.610

16.573

14.059

11.915

Totaal garanties t.b.v. rechtspersonen

127.047

123.610

120.573

118.059

115.915

In het verleden zijn op verschillende beleidsgebieden garanties voor rechtspersonen verstrekt. Bij de risicobeoordeling van de garanties wordt onderscheid gemaakt in verschillende categorieën met hun eigen specifieke kenmerken. De meeste borgstellingen zijn vóór 2008 afgegeven. De grootste garantie is die voor de deelneming Warmtebedrijf van € 104 mln. Deze garantie betreft de financiering van het aanleggen van een warmtetransportsysteem in het kader van CO2-beperking. In 2016 is voor het Warmtebedrijf een herstelplan vastgesteld. Begin 2018 zal binnen de kaders van dit herstelplan de herfinanciering van het Warmtebedrijf worden afgerond. De voorwaarden en het verloop van een gemeentelijke garantstelling daarbij moeten nog worden bepaald en worden voorgelegd aan de gemeenteraad ter vaststelling. In deze begroting wordt voorzichtigheidshalve nog gerekend met het voorlopig doorlopen van de garantie op het huidige niveau.
In de jaren 1970-1990 zijn veel garanties afgegeven voor investeringen in zorginstellingen. De garanties die zijn verstrekt in de categorie sport en recreatie hebben voornamelijk betrekking op Diergaarde Blijdorp, met een restantschuld van de onderliggende leningen per ultimo 2017 van € 5,2 mln.