Nieuw op te richten vennootschappen

Er zijn geen plannen om vanuit de gemeente deel te nemen in een reeds bestaande vennootschap.
De gemeente heeft zich wel gecommitteerd aan de deelname in het kapitaal van de nieuw op te richten besloten vennootschap: Sportbedrijf Rotterdam en de commanditaire vennootschap: ICOS Capital Fund III.

Nieuw op te richten vennootschappen of nieuwe deelname in bestaande vennootschappen

ICOS Capital Fund III C.V.

Economische Zaken

Economie

Sportbedrijf Rotterdam B.V.

Algemene Middelen

Deelnemingen

ICOS Capital Fund III C.V. (ICF3)

ICOS Capital Fund III is een investeringsfonds met als doel te investeren in groeiende bedrijven die schone technologieën ontwikkelen (clean-tech). Een dergelijk fonds draagt sterk bij aan de doorontwikkeling van kansrijke cleantech-ontwikkelingen in Rotterdam. De gemeente Rotterdam heeft haar financieel commitment nog niet geëffectueerd. De private partners participeren al wel in het fonds. Wanneer het fonds een minimale omvang van €40 mln. heeft én nog een publieke partij instapt, zal de gemeente haar aandeel effectueren.

Sportbedrijf Rotterdam B.V.

In 2018 zal het verzelfstandigde Sportbedrijf Rotterdam BV het eerste exploitatiejaar draaien. Vanaf dit begrotingsjaar zal het beheer en de verantwoording van de vennootschap op het product Deelnemingen plaats hebben. Monitoring van de beleidsuitvoering van Sport- en recreatievoorzieningen blijft bij het cluster in een opdrachtgever-opdrachtnemer-relatie. De totale omvang van de opdracht vertegenwoordigt een omzet van circa €40 mln. De verwachting is dat het Sportbedrijf tot 20% omzet genereert uit andere opdrachten, zodat er meer sport en recreatie wordt gerealiseerd voor de stad Rotterdam tegen dezelfde prijs.