Formatie en bezetting

Formatie en bezetting (in fte) per organisatieonderdeel

Begroting 2017

4-Maands 2017

8-Maands Mutaties

8-Maands 2017

Realisatie 31.08.2017

Prognose 2017

Dienstverlening

732

742

0

742

663

667

Maatschappelijke ontwikkeling

2.187

2.232

4

2.236

2.246

2.245

Stadsbeheer

3.151

3.152

-5

3.148

3.039

3.050

Stadsontwikkeling

1.294

1.308

49

1.357

1.309

1.374

Werk & Inkomen

1.348

1.339

111

1.450

1.286

1.302

Bestuurs- en Concernondersteuning

1.979

2.023

9

2.032

2.024

2.019

Directie Veilig

202

206

-1

205

241

240

Van Werk naar Werk

0

0

84

43

Gem. Secr., Concern Auditing, Middelen & Control

156

157

0

157

161

164

Concern

11.049

11.161

166

11.327

11.053

11.103

Kostenplaats Raad

62

62

0

62

60

60

Eindtotaal

11.111

11.223

166

11.389

11.113

11.164

Bij Cluster Dienstverlening is de bezetting van het onderdeel Gebied lager. Hiermee wordt geanticipeerd op de nog te verwerken taakstelling op de formatie. Over de gehele linie is er bij Cluster Stadsbeheer sprake van vacatureruimte. In een aantal gevallen is het een bewuste keuze om vacatures niet in te vullen met ambtenaren in verband met de toekomstvisie (strategische personeelsplanning). Hierin wordt voorzien dat als gevolg van automatisering en vooruitlopend op bezuinigingen in de nabije toekomst minder capaciteit nodig zal zijn. In veel van deze gevallen worden inhuurkrachten ingezet op deze formatieruimte.
De overbezetting van cluster Stadsontwikkeling die blijkt uit de prognose in relatie tot de formatiebegroting 8-maands zijn toe te wijzen aan de uitbreiding van het werkpakket als gevolg van het economisch herstel en daarmee de toename van de bouwproductie. De werving hiervoor is ingezet waardoor naar verwachting naar het eind van het jaar de vaste bezetting zal toenemen.
Bij Directie Veiligheid is de schijnbare overbezetting toe te wijzen aan een aantal fte’s van de regionale samenwerkingsverbanden (Riec, Var en Veiligheidshuis) die niet tot de reguliere bezetting van directie Veiligheid behoren.
Cluster Werk & Inkomen maakt, om in te kunnen spelen op fluctuaties in het uitkeringsbestand, gebruik van een flexibele schil vanuit de formatiebegroting.
Mede ten gevolge van de besluitvorming om de herplaatsingskandidaten vallend onder de sociale statuten 2005 en 2010 terug te plaatsen in de clusters is het aantal herplaatsingskandidaten gestaag afgenomen. Ook de perspectieven van herplaatsingskandidaten vallend onder het sociaal statuut 2013 zijn aanzienlijk verbeterd, waardoor de kansen op het vinden van een passend vervolg van de loopbaan zijn vergroot. Verder wordt de krimp ten gevolge van verdere doorontwikkeling van de gemeentelijke organisatie zoveel mogelijk organisch gerealiseerd door natuurlijk verloop in combinatie met strategische personeelsplanning. Hierdoor blijft de instroom van nieuwe herplaatsingskandidaten beperkt.

Door de formatieve uitbreidingen is er ruimte gecreëerd om nieuwe medewerkers aan te trekken voor het concern. In de periode januari tot september zijn er 570 fte ingestroomd. Hiervan is zo’n 30% jonger dan 30 jaar en 46% tussen de 30 en 45 jaar. Deze jongere instroom in combinatie met de uitstroom van medewerkers van 60 jaar en ouder (117 fte) heeft ervoor gezorgd dat de gemiddelde leeftijd van het concern gedaald is van 48,6 jaar eind 2016 naar 48,5 jaar eind augustus 2017.

Instroom en uitstroom januari t/m augustus 2017:

Leeftijd

Instroom

Uitstroom

Herplaatsingskandidaten

< 30 jaar

173

15

-

30-45 jaar

264

50

26

45-60 jaar

120

53

-

> 60 jaar

14

117

14

Totaal

570

235

41

Formatie en bezetting (in fte) per organisatieonderdeel

Realisatie 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Prognose 2019

Prognose 2020

Prognose 2021

Dienstverlening

685

732

741

726

726

726

Maatschappelijke ontwikkeling

2.076

2.187

1.920

1.919

1.919

1.920

Stadsbeheer

3.002

3.151

3.147

3.147

3.147

3.147

Stadsontwikkeling

1.270

1.294

1.359

1.340

1.340

1.340

Werk & Inkomen

1.259

1.348

1.502

1.498

1.508

1.547

Bestuurs- en Concernondersteuning

1.952

1.979

1.993

1.992

1.992

1.992

Directie Veilig

220

202

205

205

205

205

Van Werk naar Werk

134

0

0

0

0

Gem. Secr., Concern Auditing, Middelen & Control

160

156

157

157

157

157

Concern

10.758

11.049

11.025

10.985

10.995

11.035

Kostenplaats Raad

58

62

62

62

62

62

Eindtotaal

10.816

11.111

11.087

11.047

11.057

11.097

In de 8-maands wordt de begrote formatie naar boven bijgesteld met 166 fte waarbij het leeuwendeel voor rekening komt van cluster Werk & Inkomen en cluster Stadsontwikkeling. De coördinatie en begeleiding van de realisatie van garantiebanen en de begeleiding van de herplaatsingskandidaten FSK 1-3 is belegd bij cluster Werk & Inkomen. De formatie wordt daarom in de 8-maands 2017 en de begroting 2018 opgehoogd met de additionele garantiebanen die gemeente Rotterdam dient te realiseren. Daarnaast wordt voor de begeleiding van deze doelgroep en de herplaatsingskandidaten (extra) jobcoaches opgenomen in de formatie.
Op basis van de claim uit de Voorjaarsretraite 2017 zijn aan cluster Stadsontwikkeling extra middelen toegekend om te kunnen voldoen aan de toegenomen capaciteitsvraag. Deze gelden en investeringen worden o.a. aangewend voor de uitvoering van de Roadmap Next Economy, de implementatie van de Omgevingswet en een aantal stedelijke programma's en projecten. Dit vertaalt zich naar zowel een formatie-uitbreiding in 2017 als voor 2018 en verder. In de begroting 2018 is het effect van de afbouw van de management-, staf-, beleids- en ondersteuningsfuncties zichtbaar bij cluster Bestuurs- en Concernondersteuning. De formatiebegroting 2018 van cluster Maatschappelijke Ontwikkeling daalt door de verzelfstandiging van het sportbedrijf.

Noten:

  1. Cluster Dienstverlening staat aan de vooravond van de reorganisatie 'In Verbinding Verder'. Op het moment van opstellen van de begroting over 2018 kan de verwachte formatie in 2018 nog niet opgegeven worden. In de loop van 2018 zullen de formatieve gevolgen van deze reorganisatie verwerkt worden.
  2. Beveiliging (onderdeel van Toezicht en Handhaving) van cluster Stadsbeheer, formatief circa 100 fte gaat begin 2018 over naar cluster Bestuurs- en Concernondersteuning, de begroting wordt hier in 2018 voor zowel cluster Stadbeheer als cluster Bestuurs- en Concernondersteuning bijgesteld.