Verzuim

Gemiddeld verzuimpercentage per organisatieonderdeel

Realisatie 2016

Norm 2017

Realisatie 30.04.2017

Realisatie 31.08.2017

Begroting 2018

Dienstverlening

5,4%

5,5%

5,7%

6,0%

5,4%

Maatschappelijke ontwikkeling

7,4%

6,0%

7,1%

7,0%

5,6%

Stadsbeheer

8,0%

8,0%

8,1%

8,2%

7,3%

Stadsontwikkeling

3,4%

3,5%

3,5%

3,8%

3,5%

Werk en Inkomen

10,3%

8,0%

10,4%

10,1%

6,7%

Bestuurs- en concern Ondersteuning

4,8%

4,7%

4,9%

5,0%

4,7%

Van Werk Naar Werk

15,1%

n.v.t.

14,4%

13,1%

-

Directie Veilig

5,5%

4,7%

5,4%

5,6%

4,7%

Gem. Secr., Concern Auditing, Middelen & Control

3,6%

4,0%

3,3%

3,3%

3,5%

Concern

7,0%

6,2%

6,9%

6,9%

5,7%

Het verzuim is ten opzichte van de Voorjaarsnota licht gedaald, door afronding van de cijfers komt dit nog niet tot uiting in de cijfers (6,92% eind april 2017, 6,87% eind augustus 2017). Ook in 2017 maakt het lang verzuim nog steeds een groot deel uit van het totale verzuim met 5,2% (5,1% eind 2016). Om die reden wordt er extra aandacht besteed aan de individuele dossiers van het lang verzuim. Het belang van het terugdringen van verzuim wordt gevoeld in alle clusters, verzuimreductie en het verhogen van vitaliteit staat dan ook bij alle clusters hoog op de agenda. De aanpak wordt hiermee verscherpt en intensiever. Daarnaast moet het programma Vitaliteit & Verzuim ervoor zorgen dat er ook preventief wordt gehandeld bij het voorkomen van verzuim en bevordering van de vitaliteit.
Nu de verzuimnormen voor 2018 gedifferentieerd per cluster zijn samengesteld kan effectiever gestuurd worden op het terugdringen van verzuim. Omdat gepresenteerde verzuimcijfers een beeld geven van de afgelopen 12 maanden zijn de resultaten van de genoemde inspanningen pas op lange termijn zichtbaar in de cijfers. Om dit beter inzichtelijk te maken en het sturen op verzuim beter te ondersteunen ontvangen de clusters met ingang van september informatie omtrent het proces Wet Verbetering Poortwachter, een overzicht van de top 25 afdelingen in het verzuim in het gehele concern en een overzicht van de realisatiecijfers over de afgelopen twaalf maanden.