Financieel beeld

De geprognosticeerde concernbrede ICT kosten 2017 bedragen circa € 125 mln. Dit is € 5 mln hoger dan de prognose bij de voorjaarsnota 2017. Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door de toevoeging van de bestemmingsreserves Informatiebeveiliging en Financiële Processen. Daarnaast zijn de loonkosten hoger door de vervulling van vacatures.

De begrote concernbrede ICT kosten 2018 bedragen eveneens € 125 mln.
Ten opzichte van de prognose 2017 stijgen de ICT kosten bij het programma Werk en Inkomen, het programma Maatschappelijke Ondersteuning en zijn er hogere loonkosten.
Daarnaast zijn er lagere onttrekkingen vanuit diverse bestemmingsreserves en lagere ICT kosten vanuit Concernhuisvesting.