RIO 40

Met deze monitor wordt de besparingsopgave van € 40 miljoen euro die in het collegeprogramma is opgenomen gevolgd, en bezien we deze in samenhang relatie met de staat van de ambtelijke organisatie en de dienstverlening aan de stad.

Staat van de organisatie
De grote personele krimp van de afgelopen jaren is achter de rug. Het laatste deel daarvan, de besparingsopgave van € 40 mln tussen 2016-2018, ligt op schema en verloopt grotendeels op organische wijze. Daarmee komen we nu in rustiger vaarwater en kan er nu meer aandacht besteed worden aan de medewerkers. Dat is nodig, want ook de wereld om ons heen staat niet stil.

Dienstverlening
De kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente Rotterdam aan bewoners, bezoekers, bedrijven en instellingen wordt gemeten met de daartoe opgestelde algemene servicenormen. Bij de besparingsopgave van € 40 mln heeft het college ervoor gekozen om hierbij de dienstverlening te ontzien. Een belangrijk deel van de besparingen wordt op de interne organisatie gerealiseerd. Het is daarom zaak om de dienstverlening aan de stad goed te blijven monitoren, opvolging te geven aan de resultaten hiervan en waar nodig de servicenormen te verfijnen. U treft in Programma Bestuur en Dienstverlening een actuele rapportage aan waarbij per servicenorm wordt vermeld welke acties worden ondernomen om de resultaten verder te verbeteren.

Voortgang invulling besparingsopgave
Ruim 95% van de besparingsopgave voor 2018 is ingevuld met concrete maatregelen. Dit houdt in dat van de 40 mln besparingsopgave ruim € 38 mln is ingevuld.
Ten opzichte van de voorgaande monitor is geen verdere invulling gerealiseerd. De resterende taakstelling (het onderdeel gebied ad € 1,6 mln m.i.v. 2018 en het cluster MO ad € 325) wordt bij de omissieregeling 2018 ingevuld.

Voortgang invulling met maatregelen (cumulatief en bedragen x €1.000) per cluster

Begroting 2016

Realisatie 2016

Begroting 2017

Realisatie 2017

Begroting 2018 e.v.

Realisatie 2018 e.v.

Cluster Dienstverlening (incl. gebieden)

€ 2.393

€ 2.393

€ 2.598

€ 2.598

€ 4.541

€ 2.905

Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling

€ 839

€ 838

€ 2.490

€ 2.490

€ 5.225

€ 4.900

Cluster Stadsbeheer

€ 234

€ 240

€ 783

€ 781

€ 1.660

€ 1.660

Cluster Stadsontwikkeling

€ 186

€ 186

€ 782

€ 782

€ 1.687

€ 1.687

Cluster Werk&Inkomen

€ 201

€ 202

€ 415

€ 415

€ 833

€ 833

Cluster BCO

€ 5.585

€ 5.585

€ 11.193

€ 11.193

€ 22.392

€ 22.391

Directie Middelen en Control

€ 248

€ 248

€ 495

€ 495

€ 990

€ 990

Directie Veiligheid

€ 315

€ 315

€ 1.244

€ 1.244

€ 2.673

€ 2.673

Totaal

€ 10.000

€ 10.007

€ 20.000

€ 19.998

€ 40.000

€ 38.038

De maatregelen 2018 bestaan voor ca € 27 mln uit formatieve krimp. In onderstaande tabel is de verdeling naar de FSK opgenomen. Verder dalen overige apparaatslasten en worden de kosten voor BRIM per opdracht doorbelast. Dit zorgt samen voor ca € 5,3 mln invulling van de besparingsopgave. Daarnaast is ca € 4 mln aan andere maatregelen genomen. Dit betreft voor € 1,5 mln de verwerking van de besparingsopdracht bij SO. Gezien het specifieke karakter van cluster SO (tijdschrijvende organisatie) is de besparingsopdracht daar ten laste gebracht van programmabudgetten. De eventuele effecten op formatie worden bezien worden in relatie tot de ontwikkeling van het totale werkpakket. Voor de overige € 2,5 mln betreft het invulling op materiële budgetten. Ten slotte is in 2016 besloten tot een intensivering oplopend naar € 1,7 mln voor nieuwe taken bij directie Veiligheid (formatie-uitbreiding). Dit leidt ertoe dat de apparaatslasten van Directie Veiligheid per saldo niet veranderen.

Formatie krimp 2018

Cluster DV

Cluster MO

Cluster SB

Cluster W&I

Cluster BCO

Directie M&C

Totaal

1

0

0

0

0

5,4

0

5,4

2

0

0

0

0

-0,6

0

-0,6

3

0

0

0

0

0,2

0

0,2

4

0

0

0

0

-0,7

0

-0,7

5

0

0

0

0

1

0

1

6

0

-3,8

0

0

-25,8

-2,7

-32,2

7

-6

-1,7

0

0

-40

2,1

-45,6

8

0

-3,5

0

0

-47,9

-0,1

-51,5

9

0

-11,4

0

0

6,5

-2

-6,9

10

-1,8

-5,6

0

0

-26,4

-1,9

-35,7

11

0

-20,3

-4,8

0

-66,3

1,7

-89,7

12

0

-7,2

0

0

-15,4

-2,8

-25,4

13

0

-0,4

0

-3

-32,1

-2,6

-38,2

14

0

0,9

0

0

-14,4

-2

-15,5

15

0

-1

-1

0

-0,6

0

-2,7

16

0

-2,1

0

0

-2,1

0

-4,2

17

0

0

0

0

0,4

-0,1

0,3

18

0

0

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0,1

0

0,1

Totaal formatie

-7,8

-56,2

-5,8

-3

-258,5

-10,5

-341,7

Totaal euro

€ -417

€ -4.138

€ -497

€ -269

€ -18.576

€ -878

€ -24.775

Gebied (onderbezetting)

€ -2.338

€ -2.338

Totaal

€ -2.755

€ -4.138

€ -497

€ -269

€ -18.576

€ -878

€ -27.112