Meerjarenverbeterplan (MVP)

In de Voorjaarsnota 2017 is verslag gedaan van de uitkomsten van de Eindtoets MVP. Hieruit bleek dat een aantal financieel kritieke processen nog onvoldoende op orde is. Met betrekking tot deze processen moeten er nog enkele activiteiten worden afgerond. We hebben met de Commissie Onderzoek Rekening (COR) afgesproken dat de nog te verrichten activiteiten worden toegevoegd aan de lijst met openstaande aanbevelingen van de accountant en de COR. Deze lijst wordt periodiek besproken met de COR. De rapportage in de reguliere P&C-documenten (voorjaarsnota, programmabegroting en jaarstukken) komt hiermee te vervallen.