Bijstellingen

Aansluiting voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting 2017

Begroting 2018

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

Clusterondersteuning

Oorspronkelijke begroting

0

0

0

0

0

Wijzigingen BBV-omissie 2017

-99.802

-97.882

-97.861

-97.169

-97.169

Wijzigingen Omissieregeling 2017

-491

790

704

718

718

Bijstellingen voorjaarsnota 2017-2021

-839

-5.738

-6.998

-5.164

-5.504

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2018-2021 incl. 2e herziening 2017)

-3.135

630

809

1.453

2.122

Totaal bijgestelde begroting

-104.267

-102.200

-103.346

-100.163

-99.833

Bijstellingen product (x 1.000)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Clusterondersteuning

Technische wijzigingen

--3.135

630

809

1.453

2.122

Clusteroverhead

-3.135

630

809

1.453

2.122

Totaal

-3.135

630

809

1.453

2.122

Toelichting technische wijzigingen
Clusteroverhead (van - € 3,1 mln tot  € 2,1 mln)

De kosten van clusteroverhead zijn voor de begrotingsperiode 2018 e.v. rond € 100 mln per jaar. De verzelfstandiging van het sportbedrijf heeft met ingang van 2018 een verlagend effect op de omvang van de clusteroverhead van ongeveer € 3 mln structureel. In de clusteroverhead voor 2017 is een knelpunt bij het programma Openbare orde en veiligheid verwerkt waarmee de overheadkosten zijn verhoogd met € 1,6 mln (alleen 2017). .

Bij de betreffende programma's worden de afwijkingen nader beschreven.