Baten en lasten

Baten en lasten

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Clusterondersteuning

Totaal baten

0

363

438

399

399

399

Bijdragen rijk en mede-overheden

0

30

0

0

0

0

Opbrengsten derden

0

333

438

399

399

399

Totaal lasten

0

104.630

102.638

103.746

100.562

100.233

Apparaatslasten

0

104.063

102.422

103.530

100.346

100.017

Inhuur

0

13.511

4.827

6.103

5.384

5.432

Overige apparaatslasten

0

7.689

9.049

10.193

7.984

7.899

Personeel

0

82.862

88.546

87.235

86.979

86.686

Interne Lasten

0

568

216

216

216

216

Overige doorbelastingen

0

568

216

216

216

216

Programmalasten

0

0

0

0

0

0

Overige programmalasten

0

0

0

0

0

0

Salarislasten WSW en WIW

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

0

-104.267

-102.200

-103.346

-100.163

-99.833

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten na vennootschapsbelasting

0

-104.267

-102.200

-103.346

-100.163

-99.833

Vrijval van reserves

0

0

0

0

0

0

Resultaat

0

-104.267

-102.200

-103.346

-100.163

-99.833

Toerekening overhead aan product

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting 2020

Begroting
2021

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

0

0

0

0

0

0

Overhead clusterondersteuning

0

-104.267

-102.200

-103.346

-100.163

-99.833

Niet aan programma's toegerekende overhead

0

0

0

0

0

0

Toelichting Baten en Lasten
Baten

De baten betreffen de aan derden in rekening gebrachte kosten.

Lasten

Door wijzigingen in de verslaggevingsregels voor gemeenten worden alle overheadkosten met ingang van het begrotingsjaar 2017 in het programma Overhead weergegeven. Het product Clusterondersteuning valt onder dit programma en geeft het totaal van de overheadkosten van management en ondersteuning van de afdelingen binnen de clusters die aan de beleidsprogramma’s werken. Bij de afzonderlijke beleidsprogramma’s worden de aan het betreffende programma toegerekende overheadkosten in een aparte tabel getoond.

De lasten van het product zijn het totaalbedrag van clusteroverhead voor alle beleidsprogramma’s opgeteld. Ze bestaan uit apparaatslasten, verbonden met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces. Het bedrag omvat de personele lasten, overige apparaatslasten en de kosten van inhuur-personeel met overhead-taken.

Reserves

N.v.t.

Meerjarig verloop

Voor het meerjarig verloop in de kosten van clusteroverhead wordt verwezen naar de toelichting op de baten en lasten die bij de afzonderlijke producten en programma's is opgenomen.

Toerekening Overhead aan producten

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting betreft de toerekening van de kosten van het clusteronderdeel BCO (bestuur- en concernondersteuning) aan alle andere producten (en programma’s) conform een fte verdeelsystematiek. Overhead clusterondersteuning betreft hier een uitwerking van BBV regelgeving. Leidinggevend personeel en secretariaat is overhead en moet apart zichtbaar in de begroting worden opgenomen. In de meeste gevallen zijn dit dus personeelslasten, voorheen opgenomen onder personeel.