Bijstellingen voorjaarsnota

In de raadsvergadering van 6 juli 2017 is de voorjaarsnota vastgesteld met onderstaand financieel kader. De toelichtingen op de bijstellingen zijn te vinden bij de desbetreffende programma's en producten in de voorjaarsnota. Naar voorjaarsnota 2017-2021

Financieel Kader

Beginstand cyclus 2017

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Beginstand Omissie BBV

0

0

0

0

0

Intensiveringen

973

-16.133

-4.572

-4.048

-5.334

Ramingsbijstellingen

3.521

30.615

25.014

20.259

17.908

Reserves

2.033

2.644

1.552

517

0

Taakmutaties

0

0

0

0

95

Technische Wijzigingen

-6.526

-17.125

-21.993

-16.728

-12.669

Eindtotaal

0

0

0

0

0

Intensiveringen

Intensiveringen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Bestuur en dienstverlening

-771

-962

-2.178

-2.223

0

Motie plan van aanpak Oud-Crooswijk

-156

-622

-1.828

-2.223

0

Aanvalsplan Schiebroek-Zuid

-615

-340

-350

0

0

Openbare orde en veiligheid

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Integrale gebiedsaanpak Spaanse polder schoon heel toezicht

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Verkeer en Vervoer

-755

-2.900

-1.700

-1.700

-1.700

Afschaffen parkeerheffing P+R

-700

-1.700

-1.700

-1.700

-1.700

Nachtmetro

0

-700

0

0

0

Plaswijckpark Parkeren

-55

-500

0

0

0

Economische Zaken

-1.500

-2.384

-2.384

-2.384

-2.384

Roadmap Next Economy

-1.500

-2.384

-2.384

-2.384

-2.384

Volksgezondheid en zorg

0

-10.000

0

0

0

Vormen bestemmingsreserve tweedelijns zorg WMO en Jeugdhulp

0

-10.000

0

0

0

Werk en inkomen

0

-2.000

0

0

0

Tegemoetkoming werkende minima

0

-2.000

0

0

0

Maatschappelijke Ondersteuning

2.000

0

0

0

0

Actualisatie middelen Kinderen in Armoede

2.000

0

0

0

0

Stedelijke inrichting

-250

-250

-250

-250

-250

Erfgoedagenda

-250

-250

-250

-250

-250

Algemene middelen

3.249

3.363

2.940

3.509

0

Motie Verjonging

1.999

2.113

1.690

2.259

0

Transfertrajecten

1.250

1.250

1.250

1.250

0

Totaal

973

-16.133

-4.572

-4.048

-5.334

Ramingsbijstellingen

Ramingsbijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Bestuur en dienstverlening

1.609

23

-1.987

-1.987

-1.987

Budget gebiedscommissies

-541

0

0

0

0

Budget programma plan van aanpak Evaluatie Bestuur Model Rotterdam (EBMR)

-350

0

0

0

0

Dividend Multidiensten

2.500

0

0

0

0

Geldigheid reisdocumenten van 5 naar 10 jaar

0

0

-2.000

-2.000

-2.000

Juridische capaciteitsuitbreiding

9

23

13

13

13

Rechtsherstel Joodse slachtoffers

-480

0

0

0

0

Vrijval onttrekking bestemmingsrerve Verkiezingen

471

0

0

0

0

Openbare orde en veiligheid

-704

-1.608

-1.138

-1.138

-1.138

FLO brandweer

0

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Juridische capaciteitsuitbreiding

46

112

82

82

82

Seksuele straatintimidatie

-250

-220

-220

-220

-220

Veilig flexibele schil crisisorganisatie

-500

-500

0

0

0

Verkeer en Vervoer

9.572

5.843

4.934

4.934

4.459

Fietsparkeren

-375

-1.500

-2.100

-2.100

-2.100

Juridische capaciteitsuitbreiding

18

43

34

34

34

Onderhoud milieuzones

-400

-400

-400

-400

-400

Toename baten parkeren (saldo garages en straatparkeren)

9.600

8.300

8.300

8.300

8.300

Vervoer over water

-250

0

-300

-300

-775

Vrachtwagenparkeren Hoek van Holland

-600

-600

-600

-600

-600

Vrijval parkeerfonds

1.579

0

0

0

0

Economische Zaken

-1.720

-180

-180

-180

-180

Cofinanciering Europese subsidies

-540

0

0

0

0

Programmabudget Economie

-500

0

0

0

0

Verhoging Evenementenfonds

-180

-180

-180

-180

-180

W2C Waste to Chemicals

-500

0

0

0

0

Onderwijs

1.452

729

3.861

653

-3.298

Cofinanciering project Bridge

0

-120

-120

-110

0

Onderwijshuisvesting

0

400

400

400

400

Onderwijshuisvesting extra investeringen

0

0

0

-348

-1.392

Onderwijshuisvesting investeringsbudget

1.408

449

3.581

711

-2.306

Vrijval bestemmingsreserve Leertijduitbreiding

25

0

0

0

0

Vrijval bestemmingsreserve Vakmanschap in zorg, haven en techniek

19

0

0

0

0

Cultuur, sport en recreatie

-3.688

-561

-2.810

-1.339

-1.067

Aanpassing Evenementenfonds

1.000

0

0

0

0

Afstoten Lokaal Cultuur Centra frictielasten personeel

-2.000

0

0

0

0

Cultuurbegroting op peil (Mediabeleid)

0

-400

-400

-400

-400

Kostendekkende huur De Baroeg

-50

-50

-50

-50

-50

Organisatievraagstuk reorganisaties loonschalen 1-3

0

0

0

247

247

Sportbedrijf op afstand

-1.385

515

-1.493

-240

409

Verbouwing Wereldmuseum

-750

250

250

250

0

Verhoging Evenementenfonds

-720

-720

-720

-720

-720

Vervangen rubbergranulaat

0

-156

-397

-426

-553

Vrijval bestemmingsreserve Sport gebieden

217

0

0

0

0

Volksgezondheid en zorg

-6.182

-18.615

-11.015

-1.615

4.585

Tekort WMO en Jeugdhulp

-6.200

-19.565

-11.965

-2.565

3.635

Verlaging budget Stadsregio en Servicepunt schoolmaatschappelijk werk

0

950

950

950

950

Vrijval bestemmingsreserve Participatie Jeugd gebieden

18

0

0

0

0

Werk en inkomen

-63.947

-3.033

-4.460

-5.036

-5.285

Bestemmingsreserve Fit 4 Work

164

0

0

0

0

BUIG

-5.589

-60.167

0

0

0

BUIG reserve

-59.336

60.167

0

0

0

ICT Regulier en kapitaalslasten

814

-3.033

-4.460

-5.036

-5.285

Maatschappelijke Ondersteuning

-3.640

-6.030

-5.530

-5.030

-5.030

Autonome ontwikkeling kosten bewindvoering

-1.750

-3.200

-2.700

-2.200

-2.200

Right to Challenge

-1.740

0

0

0

0

Rijksmiddelen LHBT

-150

0

0

0

0

Tekort WMO en Jeugdhulp

0

-2.830

-2.830

-2.830

-2.830

Beheer van de stad

-2.932

-5.052

-3.810

-2.849

-6.649

Binnenrotte- beheerkosten

0

-62

-62

-62

-62

Blauwalg Kralingse plas

200

-1.550

-1.550

200

200

Coolsingel- beheerkosten heel

0

0

0

-571

-571

Coolsingel- beheerkosten schoon

0

0

0

-218

-218

Inboeten bomen

-1.300

-1.300

0

0

0

Juridische capaciteitsuitbreiding

108

260

202

202

202

Maastunnel Kapitaallasten

0

0

0

0

-3.800

Onkruidbestrijding (irt schoonniveau)

-1.300

-1.300

-1.300

-1.300

-1.300

Openbare verlichting

-240

0

0

0

0

Plaagdierbeheersing

-400

-400

-400

-400

-400

Uitvoering speelvisie 'Kom naar buiten!'

0

-700

-700

-700

-700

Stedelijke inrichting

268

-4.520

-2.600

-2.600

-2.600

Omgevingswet

-600

-2.600

-2.600

-2.600

-2.600

Onderhoud milieuzones

2.000

0

0

0

0

Programma Duurzaam

-680

-1.920

0

0

0

Skaeve Huse

-452

0

0

0

0

Ruimtelijke ontwikkeling

-688

-3.541

-984

-854

-844

Doorgeschoven onderhoud vastgoed

-2.067

-2.067

0

0

0

Onderhoud Wereldmuseum

-1.000

-2.000

-1.500

0

0

Rentelasten Stadion

0

0

0

-1.200

-1.200

Verlegregeling

-1.121

0

0

0

0

Voorziening BIE als gevolg van rente aanpassingen BBV

1.000

0

0

0

0

Vrijval BR Infrastructuur

1.500

0

0

0

0

Vrijval BR Investeringsplannen zonder gronduitgifte

1.000

0

0

0

0

Vrijval Zuidplaspolder

0

526

516

346

356

Algemene middelen

76.862

68.310

52.061

38.628

38.270

Aanpassing rente als gevolg van gewijzigd BBV

4.757

7.761

9.336

5.778

1.775

Actualiatie Gemeentefonds

-2.063

13.912

17.789

23.664

25.028

Bijstelling dividendinkomsten

13.690

0

0

0

0

Bijstelling post onvoorzien

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Deelnemingen bijstelling

-577

1.245

995

995

2.390

Effecten Algemene reserve, voorjaarsretraite 2017

54.789

27.696

144

2.294

2.577

Evenwicht begroting in Lias

-1

-2

0

0

0

Financiering bijstelling programmalasten

466

466

466

466

466

Gedeeltelijke uitkering trend

0

7.125

7.125

7.125

7.125

Kasschuif IFR

0

5.200

11.300

-6.600

-9.900

Logiesbelasting

900

900

900

900

900

Onroerend Zaakbelasting

0

1.506

1.506

1.506

1.506

Precariobelasting

-500

-500

-500

-500

-500

Taakstellende onderuitputting

4.000

0

0

0

0

Toevoeging IFR

-1.600

0

0

0

0

Vrijval kapitaallasten Zuidplein

0

0

0

0

3.903

Overhead

-2.742

-1.150

-1.329

-1.329

-1.329

Intensivering Informatiebeveiliging

-1.305

-1.905

-2.005

-2.005

-2.005

Juridische capaciteitsuitbreiding

288

755

676

676

676

Technische wijziging verschuiving binnen product

575

0

0

0

0

Verhuisprojecten en herijking programma concernhuisvesting

-2.300

0

0

0

0

Totaal

3.521

30.615

25.014

20.259

17.908

Reserves

Reserves

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Maatschappelijke Ondersteuning

-1.175

0

0

0

0

Amendement aanpassing armoedebeleid 2017

-1.600

0

0

0

0

Taalplein 2017

425

0

0

0

0

Ruimtelijke ontwikkeling

81

0

0

0

0

verdeling IFR-V Voorbereidingsbudget 2017 A13/A16, Stadionpark en investeringsstrategie

81

0

0

0

0

Algemene middelen

5.127

2.644

1.552

517

0

Amendement aanpassing armoedebeleid 2017

1.600

0

0

0

0

Reserve doorontwikkeling organisatie

3.527

2.644

1.552

517

0

Overhead

-2.000

0

0

0

0

Technische wijziging verschuiving binnen product

-2.000

0

0

0

0

Totaal

2.033

2.644

1.552

517

0

Taakmutaties

Taakmutaties

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Onderwijs

0

939

939

939

467

Peuterspeelzaalwerk

0

939

939

939

939

Voorschoolse voorziening peuters

0

0

0

0

-472

Cultuur, sport en recreatie

18

18

18

18

18

Impuls brede scholen combinatiefuncties

18

18

18

18

18

Volksgezondheid en zorg

5.927

6.442

6.481

6.243

3.458

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

-312

-312

-312

-312

-312

Sociaal Domein Jeugd

3.004

3.524

3.524

3.524

2.678

Sociaal Domein WMO naar AWBZ

2.441

2.393

2.431

2.218

2.338

Vrouwenopvang

-43

0

0

0

0

WMO huishoudelijke hulp

837

837

837

813

-1.246

Werk en inkomen

12

11

10

9

-181

Sociaal Domein Participatie

12

11

10

9

9

Sociaal Domein Participatie

0

0

0

0

-190

Maatschappelijke Ondersteuning

-6.370

-6.379

-6.118

-6.118

-6.118

Armoedebestrijding voor ouderen met een bijstandsuitkering

-252

-262

0

0

0

Bestrijding van de gevolgen van armoede onder kinderen

-6.118

-6.118

-6.118

-6.118

-6.118

Algemene middelen

414

-1.029

-1.329

-1.091

2.452

Bijstelling rijksbijdrage

414

-1.029

-1.329

-1.091

2.452

Totaal

0

0

0

0

95