IFR / ISV / NPRZ

IFR / ISV / NPRZ -wonen

Bij Voorjaarsnota 2017 heeft de toekenning van middelen aan nieuwe investeringsprojecten 2018 plaatsgevonden. De Meerjaren Investeringsplanning (MIP) 2015 – 2018 vormt hiervoor het kader. Daarnaast zijn incidentele investeringsmiddelen beschikbaar gekomen waarmee in de MIP nog geen rekening kon worden gehouden. Deze middelen zijn als dekking van een aantal nieuwe projecten ingezet.

IFR

Het Investeringsfonds Rotterdam (IFR) wordt gebruikt als dekking voor investeringsprojecten in het kader de woon- en omgevingsvisie. Het fonds wordt onder meer gevoed uit een structurele intensiveringsreeks, verkoopopbrengsten van deelnemingen en bespaarde omslagrente. Voor een deel worden de kapitaallasten van toegewezen investeringen uit (de rentebaten van) het IFR gedekt.

ISV3

Het Investeringsbudget stedelijke vernieuwing 2010-2014 betreft van oorsprong rijksmiddelen ten behoeve van het programma voor verbetering van de fysieke woon- en leefomgeving in de herstructureringswijken. Sinds 2011 hebben de ISV gelden de status van eigen gemeentelijke middelen waarvoor de gemeenteraad beslist over de besteding van de gelden.

NPRZ-wonen

In 2017 is door de gemeenteraad een bestemmingsreserve gevormd voor het Nationaal Programma Rotterdam Zuid pijler wonen (NPRZ-wonen). Hieruit worden investeringsprojecten gedekt in de focuswijken, tuinsteden en tuindorpen in Rotterdam Zuid, zoals benoemd zijn in het Uitvoeringsprogramma NPRZ 2015-2018 en het Ruimtelijk Perspectief Rotterdam Zuid / uitwerking pijler wonen.
De bestemmingsreserve is gevoed door bundeling van middelen voor projecten in Rotterdam Zuid die tot nu toe waren ondergebracht in het Investeringsfonds Rotterdam, het Investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV3) en de financiële impuls NPRZ-2012-2015.