MIP

Investeringsvoorstel 2018

Het totale investeringsvoorstel 2018 bedraagt € 49,3 mln en staat hieronder nader toegelicht. De jaren 2019 t/m 2021 geven een meerjarige doorkijk van de bedragen opgenomen in de Lange Termijn Investeringsplanning. In deze begroting wordt alleen 2018 vastgesteld.

* Voor deze projecten is het totaalbudget gereserveerd in 2018. In de Begroting 2018 wordt het (meerjarige) uitgavenpatroon geraamd.

De verplichte en gereserveerde projecten in het voorstel zijn afkomstig van de meerjaren investeringsplanning 2015 – 2018 (MIP). Daarnaast wordt een aantal nieuwe projecten voorgesteld en een extra budget voor capaciteit grote gebiedsontwikkelingen. De verplichte projecten zijn investeringen welke in een eerder stadium zijn vastgesteld in de Raad. Voor sommige ramingen heeft een actualisatie plaatsgevonden als gevolg van eerdere besluiten of actuele ontwikkelingen. Hieronder wordt per investering een toelichting gegeven en waar van toepassing ook een toelichting op de wijzigingen.

Toelichting Verplichte projecten

Hart van Zuid
Het effect van de BBV-wijzigingen is dat het project Hart van Zuid niet langer een grondexploitatie is, maar een combinatie is van een exploitatie- en investeringsprojecten. Als gevolg daarvan is de raming met € 4,8 mln bijgesteld. De totale veranderingen in het project Hart van Zuid worden separaat in een raadsvoorstel voorgelegd.

Sportcampus (Stadionpark)
De eerste fase van het Masterplan Sportcampus is in uitvoering. Dit omvat het vernieuwen van de bestaande sportfuncties alsmede het toevoegen van nieuwe sportvoorzieningen op Varkenoord. De raming is aangepast door enkele wijzigingen in de fasering van het project. Daarnaast verandert het benodigde betalingsritme vanuit het IFR door wijzigingen van het BBV. Door de BBV-wijzigingen bestaan de lasten van dit project voortaan grotendeels uit kapitaallasten.

Buitenruimte Station Hoek van Holland Strand
Bij het tekenen van het convenant over ombouw van de Hoekse Lijn door de Stadsregio is afgesproken dat de gemeente Rotterdam verantwoordelijk is voor de herinrichting van de buitenruimte bij de stations langs de Hoekse Lijn in Hoek van Holland voor een bedrag van € 500. In 2018 wordt € 550 voorgesteld voor buitenruimte bij het station Strand. Hiermee wordt de oorspronkelijke toezegging nagekomen.

A13/A16
In de voorgaande raming 2021 was er voor de A13/A16 een bedrag van € 8 mln geraamd, deze raming is in 2021 met € 2 mln naar beneden bijgesteld aangezien dit bedrag uit de middelen Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) wordt gedekt (uitruil middelen Blankenburg kwaliteitsprogramma).

Blankenburg kwaliteitsprogramma
De dekking voor cofinanciering van het kwaliteitsprogramma blankenburg is opgenomen in de investeringsplanning voor 2021. De dekking was eerder opgenomen binnen de BRG middelen en het hefboombudget 2016. De BRG middelen van € 2 mln worden ingezet voor de A13/A16 (ruil van middelen) en het eerder toegekende hefboombudget valt grotendeels vrij in het investeringsvoorstel 2018. De reden hiervoor is dat de daadwerkelijke uitgaven pas in 2021 worden verwacht.

NPRZ
Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) is gericht op het aanpakken van de sociaal economische problemen in Rotterdam Zuid. De woningvoorraad is veelal eenzijdig, slecht onderhouden en biedt onvoldoende mogelijkheden voor sociale stijgers. Binnen de pijler wonen is een belangrijk spoor de grootschalige aanpak van 10.000 woningen uit de particuliere voorraad: sloop/nieuwbouw, renovatie, samenvoeging of transformatie in de vorm van kluspanden. (t/m 2030) Het college heeft de intentie uitgesproken om € 50 mln ter beschikking te stellen voor de grondige aanpak, als cofinanciering voor de middelen die door Rijk en de woningcorporaties al beschikbaar zijn gesteld. Van de genoemde € 50 mln is in 2016 en 2017 tezamen al € 20 mln feitelijk geregeld. Aanvullend is € 30 mln beschikbaar gesteld om verplichtingen richting woningcorporaties te kunnen aangaan voor het afdekken van onrendabele toppen op de grondige aanpak. In het beeld t/m 2021 gaat het om 4 x € 5 mln, daarnaast wordt in de LTIP nog 2 x € 5 mln voor 2022 en 2023 als ‘’verplicht’’ opgenomen.

Toelichting Gereserveerde projecten

H6-weg

Het gereserveerde budget betreft de gemeentelijke bijdrage aan de ontwikkeling van de H6-weg in Hoek van Holland en de omgeving daar omheen (er is ook een 50% bijdrage van de MRDH). Het project omvat de aanleg van een buitendijkse verbindingsweg die Hoek van Holland een tweede calamiteitenontsluiting geeft voor eventuele milieueffecten vanuit Europoort. Hiernaast biedt het strandbezoekers, recreanten en reizigers van de Stena Line een wijze om de bestemming te bereiken die het dorp ontlast van bestemmingsverkeer, waardoor het leefklimaat in het dorp sterk verbeterd.

Stadion Infrastructuur
De raming van de investering in Stadion Infrastructuur is aangepast aan de laatste inzichten. De kosten worden voor een groter deel geactiveerd waardoor de lasten verder gespreid vallen in de tijd. Daarnaast is een extra risicoreservering van € 2 mln opgenomen in het krediet.

Koninginnebrug
De monumentale Koninginnebrug is in 2020 aan het einde van haar levensduur en moet vervangen worden. Daarnaast kampt de brug met capaciteitsproblemen. Momenteel wordt een verkenning uitgevoerd naar de integrale opgave in de Willemsas (Zone Willemsbrug - Koninginnebrug) waarbij de precieze aanpak van de Koninginnebrug wordt meegenomen. In afwachting van de uitkomsten hiervan wordt voorgesteld de huidige reservering te handhaven.

Capaciteit Investeringen

Voorbereidingsbudget
Elk jaar wordt in het investeringsvoorstel voorbereidingsbudget opgenomen. Dit budget is bedoeld voor de voorbereidingskosten van projecten waarover nog geen investeringsbesluit is genomen, maar die wel zijn opgenomen in de LTIP/MIP en daarom voorbereid mogen worden. Voor 2018 wordt een bedrag van € 1 mln voorgesteld, dit is conform de planning in de MIP.

Capaciteit grote gebiedsontwikkelingen
Komende jaren is er circa € 3 – 3,5 mln per jaar nodig om de apparaatslasten van de gemeente te dekken voor de huidige grote gebiedsontwikkelingen die niet worden gedekt door een investeringskrediet. Het betreft lasten die zo omvangrijk zijn, dat deze niet binnen de reguliere apparaatslastenbudgetten van de gemeente kunnen worden opgevangen. Voor de jaren 2018-2021 betreft dit apparaatslasten voor de programma’s NPRZ en Feyenoord City.

Hefboombudgetten

In de LTIP zijn sinds de herijking van de investeringsstrategie in 2013 hefboombudgetten opgenomen. Een hefboombudget is een beperkte investering van de gemeente, waarmee de laatste belemmering voor andere partijen wordt weggenomen opdat projecten van andere partijen in de stad mogelijk worden gemaakt. Het investeringsgeld van de gemeente werkt zo als hefboom en initiatieven van derden worden aldus gefaciliteerd. Er is gekozen om het gereserveerde hefboombudget 2018 een andere invulling te geven. De financiële ruimte voor de hefboombudgetten wordt grotendeels ingezet als onderdeel van de dekking voor een aantal nieuwe investeringsprojecten. Deze projecten worden hieronder toegelicht. Een bedrag van € 3,4 mln resteert, aangezien dit bedrag niet in verhouding staat tot de uit te voeren procedure, zijn deze middelen toegevoegd aan het geplande hefboombudget van 2019.

Nieuwe investeringsprojecten

Buitenruimte Vreewijk
In 2012 hebben gemeente Rotterdam, Rijk en Havensteder een convenant gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over de fysieke opgave in Tuindorp Vreewijk. De opgave betreft de aanpak van 1327 woningen in 3-aandachtsgebieden (De linker halve Vlieger, De Valkeniersbuurt en Gebied 9) alsmede de herinrichting van ca. 76.000 m2 buitenruimte. In het convenant is vastgelegd dat de gemeente de buitenruimte zal financieren. De eerste fase, Valkeniersbuurt, wordt al vanuit het ISV gedekt. De tweede en derde fase zijn opgenomen in het investeringsvoorstel 2018

Tussenwater
In de wijk Tussenwater in Hoogvliet spelen sinds de aanleg eind jaren '90 problemen rondom uitzonderlijke verzakkingen in de buitenruimte en op private terreinen. Door de extreme mate van verzakkingen (enkele centimeters per jaar) treden gebreken op in de buitenruimte. Ook op private terreinen ervaren mensen problemen. In 2016 is gestart met het doen van (geotechnisch) onderzoek naar de zakkingsprognoses en de staat van de riolering. Daarnaast is gestart met het opstellen van een plan van aanpak om deze problematiek structureel op te lossen. Dat plan van aanpak is nu gereed en bevat de volgende maatregelen: grootschalige onderhoud/vervanging van verzakte en beschadigde riolering (3,5 km), ophoging van de bestrating daar waar het riool wordt aangepakt, het dichtspuiten van alle kruipruimtes in de wijk, het ophogen van alle achterpaden en zand aanbieden aan alle bewoners voor ophoging van de tuinen. Dit plan van aanpak biedt in eerste instantie een technische oplossing voor de problemen in de buitenruimte en op private terreinen. Om de eenduidigheid in het straatbeeld te behouden en grote hoogteverschillen te voorkomen wordt voorgesteld om op een aantal plekken in de wijk de bestrating op te hogen naar straatpeil, ook daar waar het riool niet wordt aangepakt. De eerste raming voor dit plan van aanpak betreft € 14,6 mln. € 11 mln betreft niet activeerbare kosten, waarvan € 8 mln wordt gedekt in het investeringsvoorstel 2018. Afhankelijk van de definitieve raming zal in het investeringsvoorstel 2019 moeten worden besloten over toekenning van aanvullende middelen, vooralsnog betreft dit € 3 mln.

Hoek van Holland – buitenruimte en verkeersaanpassingen
Om de spoorverlenging te kunnen realiseren zijn aanpassingen in de buitenruimte van Hoek van Holland noodzakelijk. Het betreft de directe omgeving van de beide stations en de aanpassingen aan de bestaande infrastructuur. Deze ingrepen zijn nodig om tot een veilige, goed ingepaste en functionerende Hoekse Lijn te komen die op draagvlak kan rekenen bij de omgeving en recht doet aan de afspraken met de raad en andere partijen. Het totaal aan ingrepen leidt tot een betere ontsluiting van dorp en strand en draagt bij aan de ontwikkeling van Hoek van Holland tot een 4 seizoenenbadplaats.

Buitenruimte Leuvehaven-Schiedamsedijk
Aan de Leuvehaven / Schiedamsedijk is het Maritiem Museum gevestigd met zowel binnen- als buitenexpositie. Hier staan nu 3 paviljoens die aan het einde van hun levensduur zijn. De ambitie is om deze paviljoens te vervangen door 1 nieuw paviljoen: het Leuvehavenpaviljoen. Dit nieuwe paviljoen moet een echte blikvanger worden. In het gebouw wordt het Haveninformatiepunt gevestigd, waar bezoekers informatie kunnen vinden over alle recreatieve mogelijkheden die de Rotterdamse haven biedt, zoals Futureland en Spido.
Met de bouw van dit aansprekende paviljoen kan de buitenruimte eromheen niet achterblijven. De buitenruimte krijgt een nieuwe inrichting dat beter aansluit bij het nieuwe paviljoen, met meer groen, aantrekkelijke wandelroutes en verblijfplekken aan het water. Hiermee wordt aangesloten op het laatste stuk van de vernieuwede Coolsingel met het vizier op het water.

Katoenveem leegstandsbeheer
Rijksmonument Katoenveem ligt in het Merwevierhavensgebied (M4H) en is sinds juni 2016 gemeentelijk eigendom. De gemeente heeft de ambitie om Katoenveem een nieuwe gebruiksfunctie te geven om de ontwikkeling van M4H te stimuleren. Het gebouw is echter in zeer slechte staat, onveilig en niet bruikbaar. Hierdoor is actief leegstandsbeheer noodzakelijk om kraak, diefstal en vandalisme te voorkomen. De intentie bestaat om renovatie en ingebruikname aan de markt over te laten. Hiertoe is een marktuitvraag nodig. Als er nu geen proces in gang gezet wordt, zal het object langer in leegstandbeheer blijven met kosten en een negatieve uitstraling tot gevolg. De kosten bestaan uit € 700 voor de voorbereiding marktuitvraag tbv herontwikkeling en daarnaast € 200 jaarlijks voor leegstandsbeheer tot het moment van oplevering herontwikkeling.

Vredenoordplein
Op het Vredenoordplein wordt op de plek van een bestaande basisschool, een nieuwe school voor voortgezet onderwijs gerealiseerd. Om het harde gedateerde stedelijke plein in deze sociaal en maatschappelijk gevoelige (kansrijke) wijk op het niveau te krijgen is een investering in de buitenruimte nodig.

Rijnhaven
Voor de Rijnhaven wordt een nieuw traject gestart tot visievorming en openbare aanbesteding om deze zeer bijzondere en centraal in de stad liggen Rijnhaven tot haar potentie te brengen. Met de voortgang van de gebiedsontwikkelingen Kop van Zuid (WIlhelminapier) en Katendrecht begint het afmaken van het "Rondje Rijnhaven" werkelijkheid te worden: een ontwikkeling in de Rijnhaven met een bijzonder woonmilieu, hoogwaardig openbaar gebied en voldoende parkeren begint aan urgentie te winnen. Hierbij speelt ook de toegenomen woningbouwopgave een belangrijke rol, deze zou ook in / aan de Rijnhaven kunnen worden gefaciliteerd. Een gebiedsontwikkeling in de Rijnhaven moet vooral een aanvulling zijn ten opzichte van bestaande en reeds geplande ontwikkelingen.

Polderlaan
Op basis van slechte veiligheidscijfers is de wijk Hillesluis, waarin de Polderlaan is gelegen, aangewezen als focuswijk. De actuele veiligheidsproblematiek van gewelds- en schietincidenten in het najaar van 2016 op en rond de Polderlaan is een extra aanjager geweest om prioriteit te geven aan de aanpak van de Polderlaan. Naast de bovenbeschreven veiligheidskwesties is de kwaliteit van de woningen laag en de openbare buitenruimte niet aantrekkelijk.

De Polderlaan oogt druk voor een woonstraat. De grote breedte van de rijbaan (5 meter) en ruim aanwezige parkeerruimte (4 langsparkeerstroken) geven de straat een harder beeld dan bij een woonstraat past. De entree van de straat met zijn grote statige bouwblokken, de breedte van het straatprofiel, de middenberm en de aanwezigheid van reeds volgroeide bomen geven echter wel de potentie om de Polderlaan te transformeren naar een laan met een goed straatbeeld. Hiermee is de herinrichting van de Polderlaan een uitgelezen kans om een sprong in de belevingswaarde en de leefbaarheid van de dagelijkse woonomgeving voor bewoners van het gehele gebied te bewerkstelligen.

Mathenesserweg
De Mathenesserweg is een stadsstraat tussen Schie en stadsentree Marconiplein, welke deel uitmaakt van de route naar de binnenstad. Het is een beeldbepalende straat voor Bospolder-Tussendijken, met royaal profiel en fraaie architectuur. Maar het is ook een straat met problemen: slecht beheerde en onderhouden woningen, winkels die criminaliteit herbergen, verrommeld en verloederd straatbeeld met een sombere aanblik - veel doorgaand verkeer en veel steen. Om de potentie die de straat zeker ook heeft te benutten – én de hele wijk een impuls te geven - wordt de openbare ruimte op een aantal vlakken aangepakt. Het gaat om drie ingrepen:

  • Nieuw verlichtingsplan
  • Oversteek en pleininrichting bij kruising met Rösener Manzstraat
  • Vergroenen van de koppen nabij Mathenesserbrug en Marconiplein

Buitenruimte Koningsveldeplein
Het Koningsveldeplein is, in afwachting van de ontwikkeling van de voormalige school, al meer dan vijftien jaar tijdelijk ingericht. Het plein is deels verzakt, de speeltoestellen zijn aan vervanging toe en de functies sluiten niet goed aan bij de doelgroep. Het plein is het enige van formaat in het Liskwartier dat ruimte kan bieden aan alle leeftijdscategorieën, en sport. De ontwikkeling van het plein is concreet benoemd als resultaat in het gebiedsplan en sluit aan op de doelstellingen van het beleid kansrijke wijken en kom op naar buiten.

De Abrikoos
Eind 2016 is de Abrikoos door de Gemeente aangekocht met het oog op de verdere ontwikkeling van de omgeving Schans/Watergeus. Levering van het pand vindt plaats in april 2017. Deze middelen zijn benodigd om het pand te slopen en de doorgang die daar in het verleden aanwezig was weer te herstellen. Hierdoor komt een verbinding van historisch Delfshaven met het achterliggende Schans/Watergeus-gebied tot stand. Deze verbinding is cruciaal als katalysator van Schans-Watergeus. Dat is nu een wat opgesloten buurt met een stapeling van problemen maar ook met kansen. Er liggen mogelijkheden voor ontwikkelingen (zelfbouw, verbeteren woningen door Havensteder) die de buurt als geheel een stap verder te helpen. Onder meer realisatie van gezinswoningen in diverse prijscategorieën, in lijn met de Woonvisie, kan het gebied een impuls geven. De opening naar historisch Delfshaven ondersteunt die ontwikkelingen.

Putsebocht
In 2013 is de herinrichting van de Putsebocht fase 2 afgerond. Hieronder valt ook een straatdeel dat grenst aan de herontwikkelingslocatie van Woonstad. Op het moment van herinrichten was bekend dat Woonstad dit blok zou gaan slopen en nieuwbouw zou gaan realiseren. De nieuwbouw zou weer aangelegd worden op het originele uitgiftepeil. Het gaat hier om een hoogteverschil van 50 cm. Bij het herinrichten is niet opgehoogd, omdat de bestrating aan moest sluiten op de toen aanwezige bebouwing. Tijdens de planvoorbereiding van de nieuwbouw is de ophoging van de straat uitgebreid naar twee zijstraten omdat de nieuwe bebouwing daarin doorloopt. Ook daar is het vereist dat het straatniveau aansluit op het originele uitgifte peil van de bebouwing.