IFR

Meerjarig verloop IFR

Binnen het IFR zijn tot en met 2016 projecten opgenomen die onderdeel uitmaken van het uitvoeringsprogramma NPRZ zoals hiervoor genoemd. In 2017 heeft conform het gestelde in het raadsbesluit overheveling van die projecten en de bijbehorende budgetten van in totaal € 38,3 mln naar de bestemmingsreserve NPRZ plaatsgevonden.

In onderstaande tabel is de opbouw en het verloop van het IFR 2016-2021 weergegeven. Voor 2016 zijn de realisatiecijfers opgenomen aan de hand van de jaarrekening 2016. Voor 2017 en verdere jaren gaat het om ramingen op basis van de verwachte toevoegingen en onttrekkingen aan de reserve, bestemd voor de investeringsprojecten die een bijdrage uit het IFR ontvangen.

Meerjarig verloop IFR

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Saldo begin (stand per 1/1)

498.873

532.096

486.276

458.274

419.392

395.825

Toevoeging

74.475

52.325

21.450

11.630

28.842

31.847

Onttrekking

41.252

98.145

49.452

50.512

52.409

37.777

Resultaatbestemming

0

Saldo eind (stand per 31/12)

532.096

486.276

458.274

419.392

395.825

389.895

Toevoegingen

In 2018 wordt € 21,5 mln aan het IFR toegevoegd. Deze toevoeging is als volgt opgebouwd:

Opbouw toevoegingen (Bedragen x €1.000)

2018

1. Intensivering structureel (incl. trend)

12.009

2. Bespaarde rente 2018

14.529

3. Kasschuif IFR

-5.200

4. Kapitaallasten Zwembad op Zuid

112

Totaal

21.450

1. Intensivering structureel

In 2018 wordt vanuit de algemene middelen € 12,0 mln toegevoegd aan het IFR. Dit bedrag bestaat uit de structurele intensiveringsreeks vanaf 2011 (afspraak Coalitieakkoord 2010-2014) plus de trend uit voorgaande jaren en is gecorrigeerd voor de structurele bezuinigingsopgave en kortingen bij Kaderbrief 2011 en 2012.

2. Bespaarde rente 2018

De bespaarde rente op andere reserves en voorzieningen dan het IFR, worden jaarlijks toegevoegd aan het IFR en worden ingezet als dekking van het investeringsvoorstel. In 2018 wordt verwacht dat er € 14,5 mln beschikbaar komt op basis van de verwachte bespaarde rente. De geraamde bespaarde rente is meerjarig bij de begroting verwerkt.

3. Kasschuif IFR

Rekening houdend met een gewenst weerstandsvermogen van minimaal € 160 mln dreigde voor de jaren 2018 en 2019 hierop een ongewenst negatief saldo te ontstaan. Dat zal zich in de jaren 2020 en 2021 stabiliseren. Bij Voorjaarsnota 2017 is besloten om voor de jaren 2018 en 2019 een onttrekking aan het IFR te doen om voor elk van deze jaren aan het genormeerde weerstandsvermogen te kunnen voldoen, terwijl dit in 2020 en 2021 weer geheel terugvloeit aan het IFR. Over de jaren 2018 – 2021 verloopt dit per saldo budgettair neutraal.

4. Kapitaallasten Zwembad op Zuid

Binnen het programma Sport en Recreatie was oorspronkelijk rekening gehouden met een bedrag van € 2,5 mln als investering voor het Zwembad op Zuid. De totale investering voor dit zwembad maakt onderdeel uit van het project Hart van Zuid. Teneinde de investeringen binnen dit project te bundelen is het investeringsbedrag binnen Hart van Zuid verhoogd met € 2,5 mln en wordt voorgesteld de jaarlijkse kapitaallasten hiervoor toe te voegen aan het IFR/project Hart van Zuid. Voor 2018 betreft dit € 112. Het exploitatiesaldo van het programma Sport en Recreatie is met hetzelfde bedrag verlaagd.

Onttrekkingen

In 2018 wordt circa € 49,5 mln aan het IFR onttrokken. Deze onttrekking is als volgt opgebouwd:

Opbouw onttrekkingen

2018

Geraamde onttrekkingen bij begroting 2017

56.688

Bijstelling investeringsprojecten t/m 2018 (incl. kapitaallasten)

-7.236

Geraamde onttrekkingen bij begroting 2018

49.452

Van de investeringsprojecten die in de jaren tot en met 2018 een bijdrage toegekend hebben gekregen, staat voor 2018 een onttrekking geraamd van € 49,5 mln, waarvan € 30,6 mln voor lopende IFR-projecten.
Voor de projecten uit het investeringsvoorstel 2018 is voor het begrotingsjaar, rekening houdend met het meerjarig verloop van de onttrekkingen, een bedrag geraamd van € 13,0 mln. Dit is exclusief de kapitaallasten voor een deel van deze projecten.

Daarnaast is rekening gehouden met € 5,9 mln aan kapitaallasten, waarvan € 1,4 mln voor projecten uit
het investeringsvoorstel 2018 (inclusief Hart van Zuid) en € 792 voor de afschrijvingslasten over investeringen waarvoor de investeringsbedragen zijn overgeheveld naar het IFR.